hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort vyhlásil 6. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vyhlásilo 17. marca 2020 šiesty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Cena je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.

Slovenská republika udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Vyhlasovateľom ceny je MŽP SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia.

Oprávnenými kandidátmi na cenu sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie. Kandidáti na cenu sa prihlasujú na základe realizácie oprávnených projektov, ktorými sú projekty s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny; alebo, so súhlasom, môžu byť nominovaní treťou stranou. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov.

Predložené návrhy budú posúdené z hľadiska oprávnenosti ich predloženia národným koordinátorom ceny. Projekty spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny budú nominované na Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Následne budú projekty obhajované pred odbornou komisiou, ktorá na základe bodového hodnotenia určí laureáta tohto ročníka. Odborná komisia môže v odôvodnených prípadoch oceniť i ďalšie nominované projekty, ktoré vynikajú v určitej hodnotenej oblasti, udelením osobitného uznania. Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti.

Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Laureátmi sa stali v roku 2010 Nadácia Ekopolis (2010) za „Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis“, v roku 2012 nezisková organizácia Čiernohronská železnica za projekt: „Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu“, v roku 2014 obec Liptovská Teplička za projekt: „Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr“. Vo štvrtom ročníku (2016) bola udelená cena mestu Hriňová za projekt „Hriňovské lazy - krajina hodnôt“ a v piatom ročníku (2018) občianskemu združeniu KALVÁRSKY FOND za projekt „Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici“.

Laureáti národných kôl boli v nasledujúcom roku nominovaní na Cenu Rady Európy za krajinu. Nadácia Ekopolis v roku 2011, obec Liptovská Teplička v roku 2015 a mesto Hriňová v roku 2017 úspešne reprezentovali Slovenskú republiku a získali špeciálne ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe.

Všetky informácie o aktuálnom ročníku ceny a formulár prihlášky sú dostupné na webovej stránke www.cenazakrajinu.sk

Kontakty:

Vyhlasovateľ Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
RNDr. Richard Müller, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia

Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom ceny osobne, telefonicky alebo emailom:
tel.: 048/43 74 174