Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Rwande vrcholia diskusie o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, EÚ zastupuje L. Sólymos

Nosnou témou aktuálneho 28. Stretnutie zmluvných strán Montrealského protokolu v Kigali v Rwande je znižovanie spotreby fluorovaných plynov (HFC) a prijatie dodatku k Montrealskému protokolu. V mene EÚ vedie rokovania slovenská delegácia na čele s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom.

Minister považuje Montrealský protokol za najúspešnejšiu globálnu environmentálnu dohodou, ktorá  obmedzením výroby a spotreby freónov značnou mierou prispela k obnove ozónovej vrstvy. „Na druhej strane, niektoré fluórované plyny (HFC), ktoré nahradili freóny, výrazne prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Dnes máme obrovskú šancu a zodpovednosť zaviazať sa ku konkrétnym krokom, ktoré budú viesť k postupnému zníženiu výroby HFC a ich nahrádzaniu energeticky efektívnymi a klimaticky prijateľnými alternatívami,“ uviedol László Sólymos.

Ambíciou rokovaní v Rwande je prijať dodatok k Montrealskému protokolu, ktorý by prispel k zníženiu nárastu globálnej teploty o 0,5 °C, na ktorom došlo k dohode v apríli v Ženeve. Dodatok by tak bol jedným z prvých konkrétnych krokov k napĺňaniu cieľov Parížskej dohody, ktorú ratifikovala EÚ minulý týždeň.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže