Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Maroku pokračujú diskusie o implementácii Parížskej dohody

Na pozvanie slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa 11. novembra zúčastnila koordinačnej porady EÚ počas klimatickej konferencie COP 22 v Marrákeši výkonná tajomníčka Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patricia Espinosa.

Vyzdvihla, že všetci účastníci konferencie sa snažia nájsť najlepšie spôsoby pre implementáciu Parížskej dohody. Sekretariát UNFCCC musí nastaviť novú organizáciu práce, čo súvisí nielen s nadobudnutím platnosti dohody, ale aj s čoraz väčším zapojením sa mimovládnych aktérov do procesu. Najviac úsilia na medzinárodnej úrovni je podľa nej potrebné vynaložiť tak, aby sa príprava praktickej implementácie Parížskej dohody skončila do roku 2018, inak bude ohrozená kredibilita procesu.

Patricia Espinosa poukázala na potrebu prepojenia boja proti klimatickej zmene s dosiahnutím cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Preto je dôležité vytvárať na národnej úrovni také politiky, ktoré by tieto oblasti prepájali nielen navzájom, ale aj s investičnými a podnikateľskými plánmi. Zdôraznila, že do procesu sa musia zapojiť všetci bez ohľadu na to, či sú zmluvnými stranami Parížskej dohody.
Slovenské predsedníctvo výkonnú tajomníčku ubezpečilo, že Únia bude pokračovať v presadzovaní ambicióznych cieľov medzinárodnej klimatickej dohody, ako aj v podpore celého procesu.

Odbor komunikácie

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže