Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Slovensko už vyhlásilo skoro všetky chránené vtáčie územia

14.02.2011 Špačinsko - nižnianske polia, Chočské vrchy a Čergov – to sú tri ďalšie chránené vtáčie územia, ktoré s účinnosťou od zajtra (15. februára 2011) vyhlási Ministerstvo životného prostredia. Cieľom ochrany chránených vtáčích území, ktoré sú súčasťou európskej sústavy Natura 2000 je zachovanie a obnova biotopov druhov vtákov európskeho významu alebo sťahovavých druhov vtákov v ich prirodzenom prostredí, ale aj zabezpečenie podmienok pre zachovanie populácie týchto druhov v priaznivom stave ochrany.

Ako postupovať, ak ste povinnou osobou zo zákona o obaloch

11.02.2011 Mnohé podnikateľské subjekty, ktoré pri svojej činnosti prichádzajú do styku s obalmi sa obracajú na Ministerstvo životného prostredia s otázkou aké povinnosti im vyplývajú zo zákona o obaloch č.119/2010, ktorý bol prijatý v uplynulom roku - najmä v súvislosti s povinnosťou registrácie. Pre všetkých záujemcov uvádzame nasledujúce informácie:

Pokuty za znečisťovanie ovzdušia

10.02.2011 Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 671 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 98 kontrolách, čo je približne 15 percent z celkového počtu kontrol. Kontrolovali predovšetkým dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Vykonávali inšpekčné kontroly i kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok.

Ministerstvo ŽP hľadá riešenie pre havarijné zosuvy

09.02.2011 V záujme riešenia havarijných lokalít postihnutých zosuvmi pôdy navrhuje ministerstvo ich prioriázciu. Od dnešného dňa sa tak deje priamo v teréne postihnutých lokalít na podnet ministra životného prostredia Józsefa Nagya.

Parlament prijal novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

08.02.2011 Novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami schválila dnes v skrátenom legislatívnom konaní Národná rada SR. „Efektívne fungovanie schémy obchodovania v podmienkach Slovenska – to je jeden z hlavných cieľov tejto novely. Rieši predovšetkým tých prevádzkovateľov, ktorí majú určujúci vplyv na celkové emisie skleníkových plynov,“ povedal minister József Nagy po prijatí zákona poslancami. Zákon nadobudne účinnosť 1.marca 2011.

Minister József Nagy: „Každý má právo na priaznivé životné prostredie a objektívne informácie o jeho stave.“

08.02.2011 Potrebu tvrdo pracovať na zlepšovaní životného prostredia nielen v Európe, ale na celom svete zdôraznil dnes minister ŽP József Nagy. Uviedol to pri príležitosti predstavenia Správy o stave životného prostredia na Slovensku a v Európe. Správu Životné prostredie SR vydáva envirorezort prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia už 17 rokov. O stave v Európe informuje Európska environmentálna agentúra pravidelne v päťročných intervaloch. Minister József Nagy: „Každý má právo na priaznivé životné prostredie a objektívne informácie o jeho stave.“

Slovenská republika ako člen Európskej environmentálnej agentúry (EEA)

08.02.2011 Európska environmentálna agentúra (EEA) bola zriadená nariadením č. 1210/1990 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti. Činnosť EEA sa začala v roku 1994, jej sídlo je v Kodani.

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 (The European Environment – State and Outlook 2010 - SOER 2010)

08.02.2011 „Európska únia dosiahla pokrok v znižovaní emisií a väčšom využívaní energie z obnoviteľných zdrojov. Emisie EÚ-27 v roku 2009 sú o 17 % nižšie ako v roku 1990, na dosah od spoločného cieľa znížiť emisie o 20 % do roku 2020,” uviedol zástupca EEA Thomas Henrichs.

Na znečistení vody sa najviac podieľali ropné látky

07.02.2011 Z vyše 3 800 kontrol, ktoré vykonali v minulom roku inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) ich najviac, takmer 1 200, uskutočnili v oblasti ochrany vôd. Uložili pri nich 266 pokút v celkovej výške 206 000 eur. Porušenie právnych predpisov zistili pri 249 kontrolách, čo je približne 21 percent z vykonaných kontrol.

Vplyv krízy na vznik odpadov v SR

07.02.2011 Množstvo odpadov hlásených v Slovenskej republike má klesajúcu tendenciu. Tento jav je spôsobený predovšetkým hospodárskou krízou v roku 2009, ktorá mala za následok pokles výrobnej produkcie. V porovnaní s rokom 2008 predstavuje medziročný pokles hlásených odpadov cca 26 %. Mierny pokles nastal aj pri vznikajúcich množstvách komunálneho odpadu, a to cca o 2,5 %.

Na znečistení vody sa najviac podieľali ropné látky

07.02.2011 Z vyše 3 800 kontrol, ktoré vykonali v minulom roku inšpektori Slovenskej inšpekcie
životného prostredia (SIŽP), ich najviac, takmer 1 200, uskutočnili inšpektori ochrany vôd.
Uložili pri nich 266 pokút v celkovej výške 206 000 eur. Porušenie právnych predpisov zistili
pri 249 kontrolách, čo znamená podiel 21 percent z vykonaných kontrol.

SIŽP vykonala vlani takmer 4 tisíc kontrol a uložila pokuty za trištvrte milióna eur

03.02.2011 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala v minulom roku 3 838 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila pri 1 005 kontrolách, teda pri 26,2 percenta z celkového počtu kontrol. To svedčí o pokračujúcom zvyšovaní účinnosti práce inšpekcie, pretože porušenie právnych predpisov pokleslo oproti roku 2009 o ďalšie 2,4 percenta.

Situácia na Slovensku v súvislosti s prachovými časticami v ovzduší

03.02.2011 O intenzívne hľadanie riešenia situácie zníženia hodnoty prachových častíc v ovzduší požiada minister životného prostredia József Nagy na marcovom zasadnutí krajín V4. Slovensko rokuje a vymieňa si skúsenosti aj s ostatnými členskými krajinami EÚ v rámci pracovnej skupiny pre kvalitu ovzdušia v Bruseli.

SIŽP vykonala vlani takmer 4 tisíc kontrol a uložila pokuty za trištvrte milióna eur

03.02.2011 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala v minulom roku 3 838 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila pri 1 005 kontrolách, teda pri 26,2 percenta z celkového počtu kontrol. To svedčí o pokračujúcom zvyšovaní účinnosti práce inšpekcie, pretože porušenie právnych predpisov pokleslo oproti roku 2009 o ďalšie 2,4 percenta.

Senné a Medzibodrožie – vtáčí raj

01.02.2011 Dnešná premiéra filmového dokumentu o prírodných hodnotách a ochrane medzinárodne významných mokradí východného Slovenska na pôde envirorezortu pripomenula Svetový deň mokradí. Projekt, vďaka ktorému film vznikol zabezpečil vhodné podmienky pre prežitie vzácnych druhov vtákov a rastlín na území chráneného vtáčieho územia Senné a Medzibodrožie. V rokoch 2006 až 2010 ho realizovala Štátna ochrana prírody SR a financovala Európska únia prostredníctvom programu LIFE.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže