Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Konanie Európskej komisie je ďalším dôvodom prijať novelu zákona o ochrane prírody z dielne ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia za posledného dva a pol roka dobieha pri ochrane prírody množstvo zameškaných krokov. Viaceré konkrétne výsledky už sú na stole, no čaká nás ešte veľa práce, aby sa ochrana prírody na Slovensku dostala na adekvátnu úroveň. Kľúčovým plošným riešením ako posilniť aspekt ochrany prírody predstavuje novela zákona o ochrane prírody. Konanie Európskej komisie voči Slovensku pre nedostatočnú ochranu prirodzených biotopov a vtákov len podotýka, prečo je dôležité novelu prijať.

Za posledné dva roky ministerstvo prijalo viacero konkrétnych opatrení na pomoc ohrozeným druhom a biotopom. Od roku 2017 vláda schválila 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia, pričom v prvom polroku tohto roku poputuje na vládu ďalších 5. Ďalej v roku 2018 boli vypracované programy záchrany hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka a sokola červenonohého. Programy starostlivosti a programy záchrany predstavujú konkrétne opatrenia „šité na mieru“ pre konkrétny druh alebo územie.

Envirorezort taktiež priebežne získava informácie o stave podnetov doručených na jednotlivé odbory starostlivosti o životné prostredie. Mrzí nás však, že okresné úrady nepostupujú podľa usmernení ŠOP SR a MŽP - preto je nevyhnutné ochranu prírody na Slovensku riešiť systematicky a plošne.

Práve také zmeny v oblasti účinnejšej ochrany prírody na Slovensku má zabezpečiť novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Okrem efektívnejšej ochrany národných parkov Slovenska sa nová legislatíva sústredí aj na ochranu vzácnych druhov živočíchov a rastlín. Za týmto účelom novela obmedzuje vykonávanie veľkoplošnej ťažby v chránených územiach a posilňuje právomoci štátnych orgánov ochrany prírody.

Novela zákona je v legislatívnom procese – koncom roka skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Odborníci rezortu aktuálne vznesené pripomienky vyhodnocujú a naďalej sa snažia presvedčiť partnerov, o tom, aký význam má zaistiť účinnú ochranu najcennejších oblastí Slovenska.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže