Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Smernice

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

>> Eur-Lex <<   

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite 
    na >> EUR-LEX <<,
  2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.
  • Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárii s prítomnosťou nebezpečných látok
  • Smernica 2003/105/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje Smernica Rady 96/82/ES