Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Právne predpisy

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

  • Zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov