Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuality

Novela zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.

Dňa 10. júla 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 181/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. augusta 2017 (pdf, 239 kB).
Dňa 18. júla 2017 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 191/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok s účinnosťou tiež od 1. augusta 2017 (pdf, 613 kB).
Tieto legislatívne predpisy boli vypracované z dôvodu zapracovania zmien, ktoré vyplynuli zo Smernice Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2015), Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015) a z aplikačnej praxe s cieľom vysvetlenia a spresnenia technických súvislostí a náležitostí.

Transpozícia smernice Rady č. 2015/652 a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/1513

Dňa 20. apríla 2015 bola schválená smernica Rady (EÚ) 2015/652 z, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív.
Dňa 9. septembra 2015 bola schválená smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.
Obe smernice je potrebné prebrať do slovenského právneho poriadku.

REFUREC workshop v Bratislave

V dňoch 25. – 26. marca 2015 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie členov medzinárodnej organizácie Klub regulátorov pre obnoviteľné palivá – Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC). Bližšie informácie nájdete tu.

Aktualizované dokumenty na stiahnutie

Časť “Dokumenty na stiahnutie” bola doplnená o popis číslovania Potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny. Zároveň je možné stiahnuť si aktualizované tlačivá Potvrdení s upravenými poznámkami a širšími riadkami pre zadávanie čísiel Potvrdení.(3.10.2014)

Novela zákona č. 309/2009 Z. z.

Dňa 22. októbra 2013 bol schválený zákon č. 382/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. (pdf, 57 kB)

Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.