Vytlačiť Poslať stránku

Aktuality

Transpozícia smernice Rady č. 2015/652 a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/1513

Dňa 20. apríla 2015 bola schválená smernica Rady (EÚ) 2015/652 z, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív.

Dňa 9. septembra 2015 bola schválená smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Obe smernice je potrebné prebrať do slovenského právneho poriadku.

REFUREC workshop v Bratislave

V dňoch 25. – 26. marca 2015 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie členov medzinárodnej organizácie Klub regulátorov pre obnoviteľné palivá – Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC). Bližšie informácie nájdete tu.

Aktualizované dokumenty na stiahnutie

Časť “Dokumenty na stiahnutie” bola doplnená o popis číslovania Potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny. Zároveň je možné stiahnuť si aktualizované tlačivá Potvrdení s upravenými poznámkami a širšími riadkami pre zadávanie čísiel Potvrdení.(3.10.2014)

Novela zákona č. 309/2009 Z. z.

Dňa 22. októbra 2013 bol schválený zákon č. 382/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. (pdf, 57 kB)

Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.