Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rok 2008

Správa o priebehu a následkoch povodní (PDF, 141 kB)
Hydrometeorologické informácie o povodniach (PDF, 0,99 MB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity (PDF, 58 kB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami (PDF, 32 kB)
Prehľad nasadených síl (PDF, 30 kB)
Prehľad použitých technických prostriedkov a materiálu (PDF, 31 kB)
Náklady vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity (PDF, 49 kB)
Náklady na výkon záchranných prác (PDF, 53 kB)

Náklady na obmedzenie vlastníckeho alebo užívacieho práva, za poskytnutie osobnej pomoci

a vecného prostriedku,  náhrady škôd spôsobených plnením opatrení na ochranu pred povodňami

(PDF, 26 kB)
Vyhodnotenie škôd na majetku v územnej pôsobnosti orgánov verejnej správy (PDF, 61 kB)
Sumarizácia nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a škody (PDF, 58 kB)
Uznesenie vlády SR č. 760 zo dňa 28.10.2009 k správe o priebehu a následkoch povodní v roku 2008 (PDF, 87 kB)