Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Povodňové mapy

Povodňové mapy je zjednodušený spoločný názov pre mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika.
Mapy povodňového ohrozenia sa vypracúvajú pre geografické oblasti, v ktorých bola v predbežnom hodnotení povodňového rizika identifikovaná existencia potenciálne významného povodňového rizika a oblasti, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. Na mape povodňového ohrozenia je zobrazený rozsah záplav, ktoré by spôsobili povodne s priemernou dobou opakovania od za raz 5 rokov až po raz za 1000 rokov, prípadne iná povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom.

Mapy povodňového rizika obsahujú údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav spôsobených povodňami, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia. Na mapách povodňového rizika sú uvedené údaje o odhadovanom počte povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov a o druhoch hospodárskych činností na povodňou potenciálne ohrozenom území. Ak sa v geografickej oblasti zobrazenej na mape povodňového rizika nachádzajú, potom sú na nej uvedené aj tieto ďalšie údaje:
− lokality s priemyselnými činnosťami, ktoré môžu pri zaplavení spôsobiť havarijné znečistenie vody,
− poloha potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu a na rekreačné činnosti,
− lokality s vodami vhodnými na kúpanie,
− informácie o ďalších významných zdrojoch potenciálneho znečistenia vody po ich zaplavení počas povodne,
− územia, ktoré tvoria národnú sústavu chránených území a európsku sústavu navrhovaných a vyhlásených chránených území (NATURA 2000).

V Slovenskej republike zabezpečuje vyhotovovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica.

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika, po kliknutí:

Slovensko\PSlovensko

1. Správne územie povodia Visly (SK30000FD): Správne územie povodia Visly
1.1. Čiastkové povodie Dunajca a Popradu (SK30000RB1SB1): Čiastkové povodie Dunajca a Popradu

2. Správne územie povodia Dunaja (SK40000FD): Správne územie povodia Dunaja
2.1. Čiastkové povodie Moravy (SK40000RB2SB2): Čiastkové povodie Moravy
2.2. Čiastkové povodie Dunaja (SK40000RB2SB3): V roku 2011 nebola identifikovaná existencia významného povodňového rizika, pretože spoľahlivú ochranu pred povodňami vytvárajú VD Gabčíkovo, objekty systému protipovodňovej ochrany intravilánu Bratislavy a ochranné opatrenia VD Nagymaros na území Slovenskej republiky, ktoré zahŕňajú aj dolné úseky Váhu, Hrona a Ipľa.
2.3. Čiastkové povodie Váhu (SK40000RB2SB4): Čiastkové povodie Váhu
2.4. Čiastkové povodie Hrona (SK40000RB2SB5): Čiastkové povodie Hrona
2.5. Čiastkové povodie Ipľa (SK40000RB2SB6): Čiastkové povodie Ipľa
2.6. Čiastkové povodie Bodrogu (SK40000RB2SB10): Čiastkové povodie Bodrogu
2.7. Čiastkové povodie Slanej (SK40000RB2SB7): Čiastkové povodie Slanej
2.8. Čiastkové povodie Hornádu (SK40000RB2SB8): Čiastkové povodie Hornádu
2.9. Čiastkové povodie Bodvy (SK40000RB2SB9): Čiastkové povodie Bodvy


(V prípade problémov pri zobrazení portálu „Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ kontaktujte technickú správu na e-mailovej adrese ro