Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľky

Zo 16 registrovaných kolektívnych organizácií zastupujúcich výrobcov elektrozariadení v SR vo vzťahu k „ich“ elektoroodpadom, dalo súhlas na verejnú kontrolu plnenia cieľov zberu a spracovania 11.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže