Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Program predchádzania vzniku odpadu

 • Európska komisia zverejnila 10 tipov ako obmedziť plytvanie potravinami. Zdroj: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_tips_stop_food_waste_sk.pdf
 •  

   

  PRACOVNÁ SKUPINA K PODPORE ZRIAĎOVANIA CENTIER OPÄTOVNÉHO POUŽÍVANIA

  Dňa 07.03.2017 sa na Ministerstve životného prostredia uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny k podpore zriaďovania centier opätovného používania za účasti zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ÚNMaS SR, ZMOS, ÚMS, AZZZ SR a riešiteľov projektu CERREC. Centrá opätovného používania sú miesta, ktoré zabezpečujú odoberanie starých použitých vecí, zabezpečujú opravu pokazených vecí a poskytujú obyvateľom funkčné veci na opätovné použitie. Centrá opätovného používania sú jedným z nástrojov, ktorým sa predchádza vzniku odpadov. Výsledkom je úspora financií aj primárnych surovín. Pracovná skupina diskutovala o možnostiach podpory zriaďovania a financovania centier opätovného používania.

   

  PROTOKOL NA NAKLADANIE SO STAVEBNÝM ODPADOM A ODPADOM Z DEMOLÁCIÍ

  Európska komisia v roku 2016 vypracovala celoodvetvový dobrovoľný Protokol na nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií. Cieľom protokolu je zlepšiť identifikáciu, triedenie odpadov priamo pri zdroji a zber odpadu, ako aj logistiku, spracovanie a riadenie kvality. Vďaka protokolu sa zvýši dôvera v kvalitu recyklovaných materiálov a bude sa presadzovať ich používanie v stavebníctve. Protokol je aj v slovenskom jazyku k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en, a je odporúčaný pre stavebné firmy, spracovateľov odpadu, dopravu, logistiku, ako aj pre recyklačné spoločnosti a orgány pre certifikáciu kvality budov a infraštruktúry.