Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Súvisiace národné dokumenty

Národné dokumenty súvisiace s Dohovorom o biologickej diverzite

Národné stratégie ochrany biodiverzity a akčné plány pre ich implementáciu:
Národné správy pre Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite:
Indikátory biodiverzity:
Iné národné správy súvisiace s biodiverzitou:

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže