Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Koncepcia ochrany prírody

Zeleň

Koncepcia ochrany prírody a krajiny je v zmysle § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. dokumentáciou ochrany prírody.
Vyhotovuje sa pre celé územie Slovenskej republiky. Hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnymi organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov. Je podkladom na vypracovanie dokumentov starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu.

Uznesením č. 471/2006 vláda Slovenskej republiky schválila aktuálne platnú koncepciu ochrany prírody a krajiny. Jej plnenie sa priebežne vyhodnocuje - máj 2014 (pdf, 537 kB), február 2015 (pdf, 603 kB), jún 2016 (pdf, 724 kB).

V podobnej štruktúre ako je súčasná koncepcia, t. j. hodnotenie stavu, návrh cieľov a opatrení, bol v roku 2015 pripravený návrh dokumentu na nové obdobie 2016-2025.

V roku 2014 sa v Banskej Bystrici konali dve podujatia, na ktorom boli prezentované východiská, ale aj názory na smerovanie ochrany prírody a krajiny do budúcnosti. Hlavnými výstupmi týchto stretnutí bol návrh osnovy novej koncepcie a tzv. tézy (pdf, 340 kB). Tézy boli sformulované spoločne ako východisko pre určenie cieľov koncepcie.
V januári 2015 boli k spolupráci prizvané všetky ministerstvá, ktoré predložili doplnky k vyhodnoteniu plnenia aktuálnej koncepcie a k návrhu téz (pdf, 423 kB) a začal proces posúdenia návrhu novej koncepcie podľa § 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k náročným úlohám rezortu životného prostredia počas Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie bol proces schvaľovania koncepcie ochrany prírody a krajiny na ďalšie obdobie pozastavený.