Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutia EK

 

Rozhodnutia, nariadenia a oznámenia Európskej komisie

 

  • Oznámenie Komisie o dobrovoľných schémach a určených hodnotách v rámci schémy EÚ týkajúcej sa trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín (2010/C 160/01)
  • Oznámenie Komisie o uplatňovaní systému trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín v EÚ v praxi a o pravidlách započítavania pre biopalivá (2010/C 160/02)
  • Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES [oznámené pod číslom K(2010) 3751] (2010/335/EÚ)
  • Rozhodnutie Komisie z 12. januára 2011 o určitých druhoch informácií o biopalivách a biokvapalinách, ktoré majú hospodárske subjekty podávať členským štátom [oznámené pod číslom K(2011) 36] (2011/13/EÚ)
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1307/2014 z 8. decembra 2014 o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

Zoznam dobrovoľných a národných schém schválených Európskou komisiou spolu s vykonávacími rozhodnutiami Európskej komisie je dostupný tu.