Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA A BEZPEČNOSTI

RIADITEĽ ING. Anna Gajdzicová 0905668970 +421 259562420
MGR. MIROSLAV MIŠKOVČÍK 0918923774 +421 259562133
MGR. ANNA ŠUTTOVÁ 0918923773 +421 259562208
ING. BRANISLAV RAGAN, PhD. 0917991961 +421 259562129
ING. PATRIK VANTROBA 0905943447 +421 259562507

 

 

ZODPOVEDNOSŤ A PÔSOBNOSŤ
Odbor krízového riadeniaa bezpečnosti je organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti ministra.

1. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je riadiaci, výkonný a kontrolný orgán ministerstva vo veciach prípravy rezortu na obranu, krízové situácie, plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ochranu utajovaných skutočností, civilnú ochranu a kritickú infraštruktúru. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti zabezpečuje v rámci pôsobnosti ministerstva jednotné riadenie príprav na obranu štátu. V krízovej situácii odbor krízového riadenia a bezpečnosti plní úlohy sekretariátu a operačnej skupiny krízového štábu ministerstva.
2. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je osobitným pracoviskom podľa § 9 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje spoluprácu a prípravu podkladov pre Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, koordinačnú činnosť s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ústredným krízovým štábom, Ústrednou povodňovou komisiou, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Národným bezpečnostným úradom.

4. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je gestorom najmä:

 • úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • úloh ministerstva vyplývajúcich z ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
 • úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • ochrany utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • organizovania a riadenia odbornej prípravy krízového štábu ministerstva,
 • úloh vyplývajúcich z uznesení vlády a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti,
 • tvorby plánovacích, prípravných a realizačných opatrení v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru,
 • koordinačno-kontrolnej činnosti súvisiacej s fyzickou bezpečnosťou a objektovou bezpečnosťou,
 • predkladania návrhov interných aktov riadenia,
 • transpozície a implementácie legislatívy EÚ vo svojej pôsobnosti,
 • úloh ministerstva vyplývajúcich zo zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre,
 • tvorby bezpečnostnej politiky,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ZÁKONY
1.Ústavný zákon NR SR 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
2.Zákon NR SR č. 387/2002 Z .z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
3.Zákon NR SR 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
4.Nariadenie vlády SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.Zákon NR SR č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
6.Zákon NR SR č.179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
7.Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
8.Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9.Zákon NR SR č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
10.Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11.Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12.Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ