Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Aktuálne

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

Odborne spôsobilá osoba, ktorá nadobudla osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia s časom platnosti do 19. septembra 2018, môže do tohto dátumu požiadať Ministerstvo životného prostredia odbor integrovanej prevencie o jeho predĺženie. Podľa odseku 10 § 2 vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže MŽP SR predĺžiť platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov.

Vašu žiadosť môžete zaslať na adresu:

 

Ministerstvo životného prostredia SR

               Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor integrovanej prevencie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre kováčne a zliarne.

Výzva expertov a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine "Kováčne a zliarne"

 

 

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty.

Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty (Slaughterhouses and Animal By-products Industries – SA BREF).

Revidovaný dokument sa týka činností uvedených

·      PRÍLOHE I, Kategórie činností uvedených v článku 10 smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách

6.4. a)         Prevádzka bitúnkov s kapacitou spracovania zabitých zvierat presahujúcou 50 ton za deň

6.5.           Zneškodňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou sracovania presahujúcou 10 ton za deň.

·    v Prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „Zoznam priemyselných činností“, Kategórie priemyselných činností

6.4. a)         Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

6.5.            Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

 

           Z toho dôvodu SIŽP, BAT Centrum vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine „Bitúnky“ o prihlásenie sa do tejto TPS v termíne do 14. septembra 2018 na e-mailových adresách cyril.burda@sizp.sk alebo bat.centrum@sizp.sk.

 

www.enviroportal.sk