Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Aktuálne

Žiadosť o vydanie osvedčenia IPKZ

Žiadosť o vydanie osvedčenia na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa ods. 4 § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielajte na adresu:

 

Ministerstvo životného prostredia SR

            Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie

Oddelenie integrovanej prevencie

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Žiadosť obsahuje náležitosti (prílohy) podľa § 1 č. vyhlášky 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O najbližšom termíne budeme informovať tu a uchádzačom, ktorí zaslali žiadosť zašleme pozvánku na konanie skúšky. Predpokladaný termín je marec 2019.

Poplatok za vykonanie skúšky.

Kontakt e-mail: jana.gustafikova@enviro.gov.sk

 

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

 

Odborne spôsobilá osoba, ktorá nadobudla osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia s časom platnosti do 28. 2. 2019 / 13. 3. 2019 / 28. 3. 2019, môže do tohto dátumu požiadať Ministerstvo životného prostredia, odbor odpadového hospodárstva a  integrovanej prevencie o jeho predĺženie. Podľa odseku 10 § 2 vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže MŽP SR predĺžiť platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov.

Vašu žiadosť môžete zaslať e-mailom na adresu jana.gustafikova@enviro.gov.sk alebo poštou na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie

Oddelenie integrovanej prevencie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

www.enviroportal.sk