Vytlačiť Poslať stránku

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Nová informácia

Informácia o konaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

Komisia MŽP SR na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia bude zasadať v prvej polovici novembra 2016. Vyzývame záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti IKPZ o zaslanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 4. októbra 2016 na e-mail jana.gustafikova@enviro.gov.sk a na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, odbor integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Ing. KatarínaJankovičová

       predseda komisie

 

www.enviroportal.sk