Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

 

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Operačný program: OP Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, 4.1 Odpadové hospodárstvo

 

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali.

Ciele projektov sú v súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží "Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska“.

 

Cieľom sanácie environmentálnych záťaží je

- odstránenie príčin vzniku environmentálnej záťaže,
- obmedzenie plošného a priestorového šírenia sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
- odstránenie kontaminácie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia na úroveň akceptovateľného rizika,
- zabezpečenie environmentálne vhodného nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,
- zabezpečenie rekultivácie sanovanej lokality,
- vybudovanie monitorovacieho systému na sledovanie priebehu a účinnosti sanácie.

 

Pre riešenie problematiky sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží sa s finančnou podporou Európskej únie z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie realizuje v Slovenskej republike nasledovných šesť projektov:

- Sanácia environmentálnej záťaže v kameňolome Srdce (pdf, 290 kB)
- Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trnavského kraja (pdf, 272 kB)
- Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského a Košického kraja (pdf, 278 kB)
- Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja (pdf, 273 kB)
- Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja (pdf, 257 kB)
- Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja (pdf, 273 kB)