Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Sanácia enviromentálnej záťaže

 

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Operačný program: OP Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, 4.1 Odpadové hospodárstvo 

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali.

Ciele projektov sú v súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží "Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska“.

Cieľom sanácie environmentálnych záťaží je

 

  • odstránenie príčin vzniku environmentálnej záťaže,
  • obmedzenie plošného a priestorového šírenia sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
  • odstránenie kontaminácie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia na úroveň akceptovateľného rizika, 
  • zabezpečenie environmentálne vhodného nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,
  • zabezpečenie rekultivácie sanovanej lokality,
  • vybudovanie monitorovacieho systému na sledovanie priebehu a účinnosti sanácie.

Pre riešenie problematiky sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží sa s finančnou podporou Európskej únie z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie realizuje v Slovenskej republike nasledovných šesť projektov:

 

 

 

Logo PEogramme co-funded by the EU