Vytlačiť Poslať stránku

Odpady a obaly

 

Hoci sa odpadové hospodárstvo v EÚ v posledných desaťročiach výrazne zlepšilo, viac ako štvrtina komunálneho odpadu je ešte stále skládkovaná a menej ako polovica je recyklovaná alebo kompostovaná, pričom medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely. Zlepšenie odpadového hospodárstva by mohlo priniesť pozitívne účinky na životné prostredie, klímu, ľudské zdravie a hospodárstvo.

V roku 2015 Európska komisia predložila akčný plán, ktorý obsahuje legislatívne návrhy zamerané na podporu prechodu členských štátov od lineárneho modelu výroby a spotreby k novému modelu, smerujúcemu k uzatvoreniu pomyselného toku materiálov.>

V rámci prechodu na kruhovú ekonomiku Európska komisia vypracovala štyri legislatívne návrhy:>

  • smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení,>
  • smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov,>
  • smernica 2008/98/ES o odpade,>
  • smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.>
    >

Návrhy zavádzajú nové ciele v oblasti odpadového hospodárstva, pokiaľ ide o opätovné použitie, recykláciu a skládkovanie, posilnenie ustanovení o predchádzaní vzniku odpadu a rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Zavádzajú dodatočné opatrenia na zníženie tvorby odpadu a zníženie využívania zdrojov. Cieľom je priniesť výhody pre naše hospodárstvo, životné prostredie a zdravie.

Užitočné odkazy k problematike odpadov a obalov: