Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odpady a obaly

 

V Európe v súčasnosti každý obyvateľ spotrebuje 16 ton materiálov za rok, z čoho 6 ton sa stáva odpadom. Hoci sa nakladanie s odpadmi v EÚ zlepšuje, európske hospodárstvo v  súčasnosti stále stráca významné množstvo potenciálnych "druhotných surovín", ako sú kovy, drevo, sklo, papier alebo plasty. Celková produkcia odpadu v EÚ dosiahla v roku 2010 2,5 miliardy ton. Z tohto celku bol recyklovaný iba obmedzený podiel (36%). Podľa Eurostatu sa produkcia komunálneho odpadu na Slovensku od roku 2005 (273 kg na  obyvateľa) zvýšila v roku 2016 o viac ako 70 kg (348kg na obyvateľa).

Premena odpadu na využiteľné zdroje je jedným z kľúčov k obehovému hospodárstvu. Ciele stanovené v európskych právnych predpisoch sú kľúčovými hybnými silami na zlepšenie odpadového hospodárstva, stimuláciu inovácií v oblasti recyklácie, obmedzenie využívania skládkovania a  vytvorenie stimulov na zmenu správania spotrebiteľov.

Hlavné ciele odpadovej politiky EÚ sú:

  • Zníženie množstva vytvoreného odpadu;
  • Maximalizovanie recyklácie a opätovného použitia;
  • Obmedzenie spaľovania nerecyklovateľných materiálov;
  • Postupná redukcia skládkovania nerecyklovateľného odpadu;
  • Zabezpečenie úplnej implementácie opatrení v oblasti odpadu vo všetkých členských štátoch.

 

Za účelom splnenia cieľov odpadovej politiky a prechodu na obehovú ekonomiku Európska komisia vypracovala tieto rámcové legislatívne návrhy:

Návrhy zavádzajú nové ciele v oblasti odpadového hospodárstva, pokiaľ ide o opätovné použitie, recykláciu a skládkovanie, posilnenie ustanovení o predchádzaní vzniku odpadu a rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Zavádzajú dodatočné opatrenia na zníženie tvorby odpadu a zníženie využívania zdrojov. Cieľom je priniesť výhody pre naše hospodárstvo, životné prostredie a zdravie.

Užitočné odkazy k problematike odpadov a obalov: