Vytlačiť Poslať stránku

Odpady a obaly

Nejasná hranica medzi tým, čo sa považuje za obaly a čo nie, je dôvodom prijímania návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Toto opatrenie je potrebné na vyjasnenie prípadov, v ktorých je naďalej nejasná hranica. Cieľom je uľahčiť vykonávanie a presadzovanie legislatívneho rámca vzťahujúceho sa na obaly a vytvoriť rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty v rámci celého vnútorného trhu EÚ. Komisia predložila návrh smernice na hlasovanie vo výbore zriadenom na základe článku 21 smernice. Výbor na svojej schôdzi 12. decembra 2011 nezaujal k návrhu smernice stanovisko. V súlade s postupom stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES sa návrh smernice Rady predložil Rade a postúpil Európskemu parlamentu.

 

Bazilejský dohovor

Bazilejský dohovor je dokument o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní. Hlavné ciele Bazilejského dohovoru sú:

  • obmedzenie pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov,
  • obmedzenie ich vzniku na čo najmenšiu mieru z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti,
  • zabezpečenie ich prepravy a zneškodňovania v súlade s požiadavkami na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia (podľa možnosti čo najbližšie k miestu ich vzniku a environmentálne vhodným spôsobom),
  • prijatie opatrení na náležitú výmenu informácií o pohybe nebezpečných (a iných) odpadov cez hranice štátov a o jeho riadení,
  • prísnejšia kontrola pohybu nebezpečných (a iných) odpadov cez hranice štátov a obmedzenie takéhoto pohybu na čo najmenšiu mieru, odstránenie nezákonnej prepravy nebezpečných odpadov cez hranice štátov.

 

Odpad z elektrických a elektronických zariadení

Pôvodná smernica 2002/96/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach nadobudla účinnosť začiatkom roku 2003. Stanovujú sa v nej prísne hraničné hodnoty pre olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyly alebo polybrómované difenylétery v konkrétnych typoch elektrických a elektronických zariadení a treba ju pravidelne prispôsobovať. V súčasnosti prebieha revízia s ktorou sa začalo v roku 2008.

K novým aspektom patrí napríklad fakt, že zákaz používania ťažkých kovov a ďalších nebezpečných chemikálií v elektrických a elektronických zariadeniach sa teraz rozšíri na oveľa širšiu škálu. Vďaka novému právnemu predpisu sa zvýši bezpečnosť elektronických výrobkov, akými sú napríklad termostaty, zdravotnícke zariadenia a ovládacie panely, a zabráni sa uvoľňovaniu nebezpečných látok do životného prostredia.
Naďalej sa bude uplatňovať zákaz používať olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm a spomaľovače horenia polybrómované bifenyly (PBB) a polybrómované difenylétery (PBDE). Predchádzajúca smernica o nebezpečných látkach sa vzťahovala na niekoľko kategórií elektrických a elektronických zariadení vrátane domácich spotrebičov, zariadení IT a spotrebnej elektroniky. Teraz sa však jej pôsobnosť rozšíri na všetky elektronické zariadenia, káble a náhradné diely. Stále existuje možnosť udeliť výnimky v prípadoch, keď nie je k dispozícii uspokojivá alternatíva. Zoznam zakázaných látok bude podliehať pravidelnému preskúmaniu.

Vzhľadom na značné rozšírenie rozsahu pôsobnosti sa v novej smernici zavádzajú prechodné obdobia až osem rokov pre nové výrobky, ktorých sa predpisy týkajú. V snahe pomôcť EÚ dosiahnuť jej ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti sa z novej smernice vyňali fotovoltaické panely. K dôležitým aspektom nových predpisov patrí ich vykonávanie a dodržiavanie súladu aj prostredníctvom mechanizmu, ktorý Komisii uľahčí monitorovanie ich dodržiavania.

 

Užitočné odkazy k problematike odpadov a obalov:

http://www.odpady-portal.sk/
http://www.naturpack.sk/legislativa/
http://www.basel.int/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21210_en.htm
http://www.sewa.sk/legislativa-eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0009+0+DOC+XML+V0//SK