Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy SR

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na SLOV-LEX (Právny a informačný portál).

>> SLOV-LEX << 

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na >> Slov-Lex <<,
  2. tam potom kliknite do rámčeka na vyhľadávanie,
  3. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 127/2006

Právne predpisy

  • Oznámenie MZV SR č. 3672003 Z.z. o Protokole o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
  • Oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z.z. o Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach
  • Oznámenie MZVaEÚ SR č. 187/2013 Z. z. o prijatí dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
  • Zákon č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov