Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

Na adrese http://eur-lex.europa.eu je priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie. Služba umožňuje aj nahliadnuť do Úradného vestníka Európskej únie a okrem iného obsahuje aj zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy. Systém poskytuje aj rozsiahle možnosti vyhľadávania.

Právne predpisy

 • Nariadenie (ES) č. 850/2004 o POPs (nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady o POPs a o zmene smernice 79/117/EHS
 • Nariadenie (ES) č. 850/2004 o POPs (nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady o POPs a o zmene smernice 79/117/EHS – konsolidované znenie
 • Rozhodnutie Komisie 2007/639/ES, ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania údajov a informácií v súlade s nariadením (ES) č. 850/2004 o POPs.
 • Smernica Rady 96/59/ES o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)
 • Rozhodnutie komisie 2001/68/ES, ktorým sa ustanovujú dve referenčné metódy pre meranie PCB
 • STN EN 12766 -1 Ropné výrobky a použité oleje
  Stanovenie PCB a príbuzných výrobkov
  Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenérov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu
 • STN EN 12766 -2 Ropné výrobky a použité oleje
  Stanovenie PCB a príbuzných výrobkov
  Časť 1: Výpočet obsahu PCB
 • STN EN 12766 – 3 Ropné výrobky a použité oleje
  Stanovenie PCB a príbuzných výrobkov
  Časť 3: Stanovenie a kvantifikácia polychlórovaných terfenylov (PCT) a polychlórovaných benzyl toluénov plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu
 • STN EN 616 19 Izolačné kvapaliny. Kontaminácia PCB. Stanovenie metódou kapilárnej plynovej chromatografie.
 • STN EN 60422 Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniach. Návod na kontrolu a údržbu, ktorá nahrádza STN IEC 60422 z januára 2001, pričom je možné súbežné používanie až do 1.5.2009.
 • STN EN 15308 Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybratých polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhých odpadoch, pôde a kaloch kapilárnou plynovou chromatografiou s detekciou elektrónovým záchytom alebo hmotnostnou spektrometriou,
 • STN EN 15527 Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v odpadoch plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (GC/MS).