Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informácie

Informácia o národnom kontaktnom bode pre Štokholmský dohovor o POPs
Informácia o reportingu podľa nariadenia ES 850/2004 o POPs podľa Štokholmského dohovoru
POPs – reporting
Základná informácia o perzistentných organických látkach (POPs)

Tréningový nástroj na všeobecné vzdelávanie a samoštúdium s cieľom oboznámiť sa s technickými príručkami na zabezpečenie environmentálne vhodného manažmentu POPs – odpadov  

Priebežná informácia - Národnom realizačnom pláne Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs)Dokumenty

Základná informácia o perzistentných organických látkach (POPs) 

Dokumenty