Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam platných STN v pôsobnosti TK 72 Environmentálne manažérstvo k 1. 2. 2010

 • Bod 1. „STN EN ISO 14001 (83 9001) Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004) (vydaná v júni 2005)
 • Bod 2. STN ISO 14004 (83 9004)Systémy environmentálneho manažérstva. Všeobecné pokyny obsahujúce zásady, systémy a podporné techniky (ISO 14004: 2004) (vydaná v septembri 2005)
 • Bod 3. STN ISO 14015 (83 9015) Environmentálne manažérstvo. Environmentálne posudzovanie miest a organizácií (EASO) (ISO 14015: 2001) (vydaná v máji 2003)
 • Bod 4. STN EN ISO 14020 (83 9020) Environmentálne značky a vyhlásenia. Všeobecné zásady (ISO 14020: 2000) (vydaná v auguste 2003)
 • Bod 5.STN EN ISO 14021 (83 9021) Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanietypu II) (ISO 14021: 1999)(vydaná v januári 2001) a STN EN ISO 14021/Z1 (83 9021) (vydaná v decembri 2002)
 • Bod 6.STN EN ISO 14024 (83 9024) Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne označovanietypu I. Zásady a postupy (ISO 14024: 1999) (vydaná v septembri 2001)
 • Bod 7.STN ISO 14025 (83 9025) Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III. Zásady a postupy (ISO/TR 14025: 2000) (vydaná v apríli 2008)
 • Bod 8.STN EN ISO 14031 (83 9031) Environmentálne manažérstvo.Hodnotenie environmentálnehosprávania. Pokyny (ISO 14031: 1999) (vydaná v novembri 2002)
 • Bod 9.TNI ISO/TR 14032 (83 9032) Environmentálne manažérstvo. Príklady hodnotenia environmentálneho správania (EPE) (ISO/TR 14032: 1999) (vydaná v januári 2004)
 • Bod 10.STN EN ISO 14040 (83 9040) Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra (ISO 14040: 2006) (vydaná v auguste 2007)
 • Bod 11.STN EN ISO 14044 (83 9044) Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny (ISO 14044: 2006) (vydaná v auguste 2007)
 • Bod 12.STN P ISO/TS 14048 (83 9048) Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Formát dokumentácie údajov (ISO 14048: 2002) (vydaná v apríli 2004)
 • Bod 13.TNI ISO/TR 14049 (83 9049) Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Príklady používania ISO 14041 pri definovaní cieľa a predmetu a inventarizačnej analýze (ISO/TR 14049: 2000) (vydaná v septembri 2001)
 • Bod 14.STN ISO 14050 (83 9050) Environmentálne manažérstvo.Slovník (ISO 14050: 2009) (vydaná v február 2010)
 • Bod 15.STN 83 9060 (83 9060) Pokyny na začlenenie environmentálnych aspektov do noriem na výrobky (ISO GUIDE 64: 1997) (vydaná v októbri 2000)
 • Bod 16.STN EN 62430 (83 9062) Environmentálne hľadiská návrhu elektrických a elektronických výrobkov (IEC 62430: 2009) (vydaná v február 2010)
 • Bod 17.TNI ISO/TR 14062 (83 9062) Environmentálne manažérstvo. Integrovanie environmentálnych aspektov do návrhu a vývoja výrobku (ISO/TR 14062: 2002) (vydaná v júni 2004)
 • Bod 18.STN ISO 14063 (83 9063) Environmentálne manažérstvo. Environmentálna komunikácia. Návod a príklady (ISO/TR 14062: 2006) (vydaná v júli 2009)
 • Bod 19. STN ISO 14064-1 (83 9064) Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie (ISO 14064-1: 2006) (vydaná v apríli 2007)
 • Bod 20.STN ISO 14064-2 (83 9064) Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovaniezníženiaemisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2006) (vydaná v apríli 2007)
 • Bod 21.STN ISO 14064-3 (83 9064) Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanievýrokov oskleníkových plynoch (ISO 14064-2: 2006) (vydaná v apríli 2007)
 • Bod 22. STN ISO 14065 (83 9065) Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065:2007) (vydaná v marci 2008)
 • Bod 23.STN EN ISO 19011 (01 0330) Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho manažérstva (ISO 19011: 2002) (vydaná v apríli 2003)
 • Bod 24. STN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021: 2006) (vydaná v apríli 2007)

Všetky uvedené Slovenské technické normy sú k dispozícii za finančnú úhradu na Slovenskom technickom ústave technickej normalizácie (SÚTN) , Karloveská 63, P.O.BOX 246, 840 00 Bratislava 4 , číslo telefónov: 60294 452 (študovňa) a 654 25055 (predajňa) adresa elektronickej predajne: https://shop.sutn.gov.sk/public/.