Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

NATURA 2000

NATURA 2000

 

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva - kodifikované znenie) a z území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín).

V roku 2017 bolo v rámci celej EÚ vymedzených spolu 27 522 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 789 081 km2 (18,15 % výmery členských štátov Európskej únie).

Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu.! NOVÉ ! Doplnenie 169 území európskeho významu schválila dňa 25. októbra vláda Slovenskej republiky. Aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii, ktorá v roku 2018 posúdi dostatočnosť národného zoznamu území európskeho významu.

                          chrapac polny hluchan horny orol kriklavy potik kapcavy

Chránené vtáčie územia

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov. Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, oznámenia o rokovaniach k jednotlivým chráneným vtáčím územiam sú priebežne zverejňované na stránke MŽP SR a úradnej tabuli miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Pre spolu 34 z celkového počtu 41 chránených vtáčích území boli spracované programy starostlivosti. V roku 2017 vláda Slovenskej republiky schválila 6 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (pdf, 147 kB):

Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Špačinsko –nižnianske polia na roky 2017-2046.

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html

poniklec biely  vtedy na vychode

Územia európskeho významu

 Zdroje informácií: