Vytlačiť Poslať stránku

NATURA 2000

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 - kodifikované znenie smernice) a území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992).
Do januára 2016 bolo vymedzených spolu 27 393 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 788 847 km2(18,1 % výmery členských štátov Európskej únie).
Slovenská republika prispela do Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 473 územiami európskeho významu. 

 

Chránené vtáčie územia


Pre 34 z celkového počtu 41 chránených vtáčích území boli spracované odborné návrhy programov starostlivosti, ktoré sú ako dokumentácia ochrany prírody a krajiny v zmysle § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov postupne prerokúvané podľa § 54 ods. 20 a ods. 21 uvedeného zákona. Jednotlivé oznámenia nájdete v časti "Informácia o prerokovaniach dokumentácie ochrany prírody".

 

Územia európskeho významu

 

  • Ďalšie a podrobnejšie informácie k Natura 2000 (lokality, legislatíva, publikácie a dokumenty, podrobnosti k reportingu, hodnotenie vplyvov a deklarácie Natura 2000, aktuality a iné) nájdete na stránkach Európskej komisie a Štátnej ochrane prírody SR
  • Databáza Natura 2000 zaslaná na Európsku komisiu je prístupná na http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/n2000
  • Prehliadač Natura 2000 je na stránke Európskej agentúry životného prostredia http://natura2000.eea.europa.eu