Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

NATURA 2000

 

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 - kodifikované znenie smernice) a z území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992).

Do januára 2017 bolo v rámci celej EÚ vymedzených spolu 27 522 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 789 081 km2 (18,15% výmery členských štátov Európskej únie).

Slovenská republika prispela do Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 473 územiami európskeho významu. Doplnenie ďalších 169 území európskeho významu schválila dňa 25. októbra vláda Slovenskej republiky. Aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii, ktorá posúdi dostatočnosť národného zoznamu území európskeho významu.

 
Chránené vtáčie územia


Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v  znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov. Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja. Proces prerokovania dokumentácie pre ostatné chránené vtáčie územia bude oznámený na úradnej tabuli MŽP SR a miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Pre spolu 34 z celkového počtu 41 chránených vtáčích území boli spracované programy starostlivosti. V roku 2017 vláda Slovenskej republiky schválila 6 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (pdf, 147 kB):

Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Špačinsko –nižnianske polia na roky 2017-2046.

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html

 

 

 

 

 Územia európskeho významu

 

Zdroje informácií: