Vytlačiť Poslať stránku

NATURA 2000

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 - kodifikované znenie smernice) a území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992).
Do januára 2016 bolo vymedzených spolu 27 393 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 788 847 km2(18,1 % výmery členských štátov Európskej únie).
Slovenská republika prispela do Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 473 územiami európskeho významu. 

 

Chránené vtáčie územia


NOVÉ! Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia

Pre spolu 34 z celkového počtu 41 chránených vtáčích území boli spracované programy starostlivosti. V roku 2017 vláda Slovenskej republiky schválila 6 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (pdf, 147 kB):

Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Špačinsko –nižnianske polia na roky 2017-2046.

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v  znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov. Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja. Proces prerokovania dokumentácie pre ostatné chránené vtáčie územia bude oznámený na úradnej tabuli MŽP SR a miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html

 

 

 

 

 Územia európskeho významu

 

  • Ďalšie a podrobnejšie informácie k Natura 2000 (lokality, legislatíva, publikácie a dokumenty, podrobnosti k reportingu, hodnotenie vplyvov a deklarácie Natura 2000, aktuality a iné) nájdete na stránkach Európskej komisie a Štátnej ochrane prírody SR
  • Databáza Natura 2000 zaslaná na Európsku komisiu je prístupná na http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/n2000
  • Prehliadač Natura 2000 je na stránke Európskej agentúry životného prostredia http://natura2000.eea.europa.eu