Vytlačiť Poslať stránku

NATURA 2000

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 - kodifikované znenie smernice) a území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992).
Do januára 2016 bolo vymedzených spolu 27 393 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 788 847 km2(18,1 % výmery členských štátov Európskej únie).
Slovenská republika prispela do Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 473 územiami európskeho významu. 

 

Chránené vtáčie územia


NOVÉ! Pre 34 z celkového počtu 41 chránených vtáčích území boli spracované odborné návrhy programov starostlivosti, ktoré sú ako dokumentácia ochrany prírody a krajiny v zmysle § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov postupne prerokúvané podľa § 54 ods. 20 a ods. 21 uvedeného zákona. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 46 zo dňa 25.01.2017. Dokumenty pre ďalších 5 chránených vtáčích území sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní, prehľad nájdete v tabuľke (pdf, 189 kB), oznámenia k prerokovaniam v časti "Informácia o prerokovaniach dokumentácie ochrany prírody".

 

Územia európskeho významu

 

NOVÉ!  K dnešným 473 územiam európskeho významu by malo v roku 2017 byť doplnených takmer 200 ďalších lokalít na výmere približne 1 % Slovenska. Táto druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu vyplynula z rokovaní s Európskou komisiou v marci 2012. Lokality budú doplnené pre vybrané cenné biotopy a vzácne druhy európskeho významu ako napríklad rys ostrovid, ryby, mihule a rôzne riečne, lúčne a lesné spoločenstvá. Odborný návrh druhej aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu vypracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a v júni 2016 ho schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V júli 2016 začali predrokovania s kľúčovými subjektmi, rokovania podľa § 27 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov začínajú 18. 04. 2017, pozvánky sú postupne zverejňované tu. Po ich ukončení bude pripravený materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

 

  • Ďalšie a podrobnejšie informácie k Natura 2000 (lokality, legislatíva, publikácie a dokumenty, podrobnosti k reportingu, hodnotenie vplyvov a deklarácie Natura 2000, aktuality a iné) nájdete na stránkach Európskej komisie a Štátnej ochrane prírody SR
  • Databáza Natura 2000 zaslaná na Európsku komisiu je prístupná na http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/n2000
  • Prehliadač Natura 2000 je na stránke Európskej agentúry životného prostredia http://natura2000.eea.europa.eu