Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NATURA 2000

NATURA 2000

 

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva - kodifikované znenie) a z území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín).

V roku 2017 bolo v rámci celej EÚ vymedzených spolu 27 522 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 789 081 km2 (18,15 % výmery členských štátov Európskej únie).

Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu. Doplnenie 169 území európskeho významu schválila dňa 25. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky a aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii. Bilaterálne rokovania s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti národného zoznamu území európskeho významu sa uskutočnili 30. mája a 12. novembra 2018.

                          chrapac polny hluchan horny orol kriklavy potik kapcavy

Chránené vtáčie územia

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov. Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, oznámenia o rokovaniach k jednotlivým chráneným vtáčím územiam sú priebežne zverejňované na stránke MŽP SR a úradnej tabuli miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Pre spolu 34 z celkového počtu 41 chránených vtáčích území boli spracované programy starostlivosti.  V priebehu rokov  2017 a 2018 schválila vláda Slovenskej republiky spolu 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (pdf, 242 kB):

V roku 2017 bolo schválených 6 programov starostlivosti:

Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Špačinsko –nižnianske polia na roky 2017-2046.

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html

V roku 2018 pribudlo ďalších 7 programov starostlivosti:

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018-2047
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018-2047
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018-2047
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky na roky 2018-2047
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Parížske močiare na roky 2018-2047
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018-2047

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-jul-2018/orol-skalny-rybarik-riecny-dalsie-vzacne-druhy-dockaju-konkretnych-opatreni-vo-viacerych-lokalitach-ich-vyskytu.html

poniklec biely  vtedy na vychode

Územia európskeho významu

Zdroje informácií: