Vytlačiť Poslať stránku

NATURA 2000

 

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.

Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 - kodifikované znenie smernice) a území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992).
Do januára 2017 bolo vymedzených spolu 27 522 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 789 081 km2 (18,15 % výmery členských štátov Európskej únie).
Slovenská republika prispela do Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 473 územiami európskeho významu. 

 

Chránené vtáčie územia


Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia

Pre spolu 34 z celkového počtu 41 chránených vtáčích území boli spracované programy starostlivosti. V roku 2017 vláda Slovenskej republiky schválila 6 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (pdf, 147 kB):

Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046
Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Špačinsko –nižnianske polia na roky 2017-2046.

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v  znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov. Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja. Proces prerokovania dokumentácie pre ostatné chránené vtáčie územia bude oznámený na úradnej tabuli MŽP SR a miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html

 

 

 

 

 Územia európskeho významu