Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obchodovanie s ohrozenými druhmi organizmov - CITES

Upozornenie pre držiteľov

Zmenu údajov v druhovej karte exemplára živočícha je možné na MŽP SR oznamovať písomne alebo elektronicky na adresu druhovakarta@enviro.gov.sk.

Záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov mačkovitých šeliem (Neofelis nebulosa, Panthera leo, Panthera pardus, Panthera tigris, Uncia uncia) je možné na MŽP SR zasielať písomne alebo elektronicky na adresu citesma@enviro.gov.sk.

Žiadosti a ich náležitosti

Oznamovanie zmien v druhovej karte – upozornenie pre držiteľov: ak oznamujete vyznačenú zmenu v druhovej karte spolu so žiadosťou o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, je potrebné, aby ste v nej túto skutočnosť výslovne uviedli.

Informácie k novele zákona a vyhlášky CITES od 1.1.2019

Evidencia

Rôzne informácie

Súvisiace právne predpisy

Právne predpisy ES a EÚ

Výročné správy

Zoznam vedeckých inštitúcií registrovaných na MŽP SR podla čl. 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) c. 338/97