Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ramsarský dohovor

Dohovor o mokradiach (The Ramsar Convention on Wetlands) je jedným z najvýznamnejších medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany prírody. Zároveň je jediným dohovorom chrániacim určitý druh biotopu. Z pôvodného zamerania na ochranu mokradí významných predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva sa po určitej dobe dospelo k súčasnému stavu, keď sa prostredníctvom tohto dohovoru zaisťuje celosvetová ochrana a rozumné využívanie všetkých druhov mokradí.
Vznik Dohovoru zameraného na ochranu mokradí bol iniciovaný alarmujúcim poklesom početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov, zaznamenávaným v súvislosti so zmenami a úbytkom mokradí.
Dohovor o mokradiach bol podpísaný 2. februára 1971 v Ramsare (Irán) a v platnosť vstúpil v roku 1975. Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990. Sekretariát Ramsarského dohovoru sídli v Glande (Švajčiarsko).
Každá zmluvná strana Ramsarského dohovoru je povinná zaradiť aspoň jednu zo svojich mokradí do „Zoznamu mokradí medzinárodného významu“ (tzv. List of Wetlands of International Importance), ktorý vedie Sekretariát dohovoru a zaistiť adekvátnu ochranu a rozumné využívanie mokradí na svojom území. Do zoznamu sú zaraďované mokrade, ktoré spĺňajú medzinárodné kritériá z hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie.
V súčasnosti podpísalo Ramsarský dohovor 168 zmluvných strán sveta. Zoznam medzinárodne významných mokradí tvorí 2186 mokraďných lokalít vyhlásených na celkovej rozlohe 208,4 milióna hektárov.
Slovenská republika má v zozname zapísaných celkom 14 mokradí:

 1. Parížske močiare (02.07.1990 / 184,0 ha)
 2. Šúr (02.07.1990 / 1 136,6 ha)
 3. Senné - rybníky (02.07.1990 / 424,6 ha)
 4. Dunajské luhy (26.05.1993 / 14 488,0 ha)
 5. Niva Moravy (26.05.1993 / 5 380,0 ha)
 6. Latorica (26.05.1993 / 4 404,7 ha)
 7. Alúvium Rudavy (17.02.1998 / 560,0 ha)
 8. Mokrade Turca (17.02.1998 / 466,9 ha) 750?
 9. Poiplie (17.02.1998 / 410,9 ha)
 10. Mokrade Oravskej kotliny (17.02.1998 / 9 264,0 ha) 9,287?
 11. Rieka Orava a jej prítoky (17.02.1998 / 865,0 ha)
 12. Domica (02.02.2001 / 621,8 ha)
 13. Tisa (04.12.2004 / 734,6 ha)
 14. Jaskyne Demänovskej doliny (17.11.2006 / 1 448 ha)

V rámci Ramsarského dohovoru je vedený tiež „Zoznam ohrozených mokradí“ (tzv. Montreux Record). Ide o prehľad mokradí medzinárodného významu, kde došlo, dochádza, alebo pravdepodobne dôjde z najrôznejších dôvodov k zmenám ich ekologického charakteru a tým k ich ohrozeniu, prípadne likvidácii.

V Slovenskej republike za implementáciu Ramsarského dohovoru zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR, kontaktným miestom je odbor ochrany prírody a krajiny. Funkciu poradného orgánu vykonáva Slovenský ramsarský výbor, ktorý je zložený zo zástupcov dotknutých rezortov, odborných, vedeckých a výskumných inštitúcií a mimovládnych organizácií, zameraných na výskum, ochranu, správu a múdre využívanie mokradí.
Orgánmi Ramsarského dohovoru sú:

 • Zasadnutia Konferencie zmluvných strán, ktoré sa konajú v trojročných cykloch
 • Stály výbor
 • Vedecký a odborný hodnotiaci panel (STRP)
 • Sekretariát
Oficiálna stránka Ramsarského dohovoru: www.ramsar.org