Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (angl. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, ďalej len „Dohoda AEWA“) je v súčasnosti najväčšia nadregionálna medzinárodná dohoda, ktorá bola doposiaľ prijatá v zmysle článku IV Bonnského dohovoru (Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov). Dohoda je známa pod skratkou AEWA, ktorá vznikla spojením prvých písmen jej skráteného anglického názvu – African-Eurasian Waterbird Agreement. Pôsobnosť Dohody AEWA sa geograficky vzťahuje na oblasť, ktorou prechádzajú migračné trasy africko-euroázijského vodného vtáctva.

Podstatou zamerania Dohody AEWA je: 

 • zabezpečiť, aby akékoľvek využívanie sťahovavého vodného vtáctva vychádzalo z najlepších dostupných znalostí o ich ekológii a aby bolo trvalo udržateľné;
 • zisťovať miesta výskytu a prirodzené stanovištia sťahovavých druhov vodného vtáctva na území zmluvných strán a podporovať ich ochranu, riadenie a revitalizáciu;
 • koordinovať úsilie zamerané na zachovanie a obnovu sústavy vhodných prirodzených stanovíšť v celom areáli výskytu všetkých druhov sťahovavého vodného vtáctva;
 • spolupracovať v situáciách, ktoré si vyžadujú medzinárodne koordinovanú činnosť, a pri zisťovaní druhov vodného vtáctva, ktoré sú najzraniteľnejšie, ako aj pri vypracovávaní vhodných postupov, aby sa týmto druhom poskytla zvýšená ochrana a pri príprave smerníc, ktoré pomôžu zmluvným stranám tieto situácie riešiť;
 • brániť zámernému zavádzaniu nepôvodných druhov vodného vtáctva do prirodzených stanovíšť;
 • spolupracovať pri vypracovávaní a uskutočňovaní vhodných vzdelávacích programov;
 • iniciovať a podporovať výskum biologických a ekologických aspektov života sťahovavého vodného vtáctva, vrátane zosúlaďovania výskumných (vedeckých) a monitorovacích metód;
 • rozvíjať programy zamerané na skvalitňovanie poznatkov o ochrane sťahovavých druhov vodného vtáctva;
 • vymieňať si informácie a výsledky výskumu, monitorovania, ako aj výsledky ochranných a vzdelávacích programov.

Orgánmi Dohody AEWA sú: 

 • Zasadnutia Konferencie zmluvných strán, ktoré sa konajú v trojročných cykloch
 • Stály výbor
 • Odborný výbor
 • Sekretariát

V Slovenskej republike za implementáciu Dohody AEWA zodpovedá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, kontaktným miestom je odbor ochrany prírody a krajiny. 

Oficiálna stránka Dohody AEWA : http://www.unep-aewa.org/
DOKUMENTY:
Text Dohody AEWA (pdf, 64 kB)
AEWA - Informácia z 5. stretnutia zmluvných strán
Národné správy k AEWA