Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Bernský dohovor

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) bol podpísaný v Berne 19. septembra 1979, preto sa označuje aj ako Bernský dohovor. Dohovor nadobudol platnosť 1. júna 1982. Sekretariát sídli v Štrasburgu (Francúzsko), v sídle Rady Európy.
Cieľom dohovoru je ochrana voľne žijúcich rastlín a živočíchov a ich prírodných stanovíšť v Európe, osobitne tých, ktorých zachovanie vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov, pričom osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy, vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.
Zmluvné strany sa zaviazali prísne chrániť európsky významné druhy a poddruhy voľne rastúcich rastlín (Príloha I) a voľne žijúcich živočíchov (Príloha II), ktoré sa nesmú napr. zbierať, trhať, resp. vyrušovať, poškodzovať, odchytávať z prírody, držať, obchodovať s nimi a usmrcovať. V prílohe III sú také druhy živočíchov, ktoré zmluvné strany nemusia prísne chrániť, ale ich využívanie musí byť regulované tak, aby sa zabránilo ohrozeniu ich populácií. Príloha IV obsahuje zoznam zakázaných prostriedkov a metód usmrcovania, odchytu a ďalších foriem využívania. Ako vyplýva z názvu, dohovor ukladá zmluvným stranám tiež prijať vhodné a potrebné opatrenia na ochranu biotopov všetkých druhov fauny a flóry, najmä takých, ktoré sú podľa dohovoru prísne chránené.
Slovenská republika podpísala Dohovor 28.4.1994. Ratifikačnú listinu podpísal prezident SR 15.8.1996. Slovensko sa tak stalo členskou krajinou Dohovoru s účinnosťou od 1.1.1997. Uplatnilo pritom výhrady voči dvom druhom živočíchov uvedených v Prílohe II. Týmito druhmi boli vlk obyčajný (Canis lupus) a medveď hnedý (Ursus arctos). Dôvodom uplatnenia výhrady voči plneniu podmienok ochrany u týchto druhov živočíchov bol "súčasný stav ich populácií v Slovenskej republike, umožňujúci reguláciu ich početnosti bez ohrozenia ich existencie a funkcií v prírodných ekosystémoch".
V Slovenskej republike za implementáciu Bernského dohovoru zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR, kontaktným miestom je odbor ochrany prírody a krajiny.
Oficiálna stránka Bernského dohovoru: Odkaz na stránku Rady Európy ohľadom Bernského dohovoru

DOKUMENTY:

Text Bernského dohovoru (pdf, 48 kB)