Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nepôvodné druhy, ktoré sa môžu rozširovať


 • Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce v zmysle prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.

Nepôvodný druh je v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) taký druh, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného areálu, ako aj mimo areálu v rámci svojho prirodzeného rozptylového potenciálu; za nepôvodný druh sa považuje aj kríženec jedincov pôvodného druhu a nepôvodného druhu (§ 2 ods. 2 písm. q/ zákona).

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany zakázané rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov. V územiach s 1. a 2. stupňom ochrany je možné rozširovanie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha za hranicami zastavaného územia obce len na základe súhlasu MŽP SR (§ 12 písm. b/ zákona). Tento súhlas sa nevyžaduje na tie druhy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., na druhy uvedené v schválenom lesnom hospodárskom pláne alebo na druhy pestované v poľnohospodárskych kultúrach.

Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce, ustanovuje príloha č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z..

Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce (t.j. v územiach s 1. a 2. stupňom ochrany):

rastliny: 

 • pagaštan konský (Aesculus hippocastanum
 • gaštan jedlý (Castanea sativa)
 • orech kráľovský (Juglans regia)
 • moruša biela (Morus alba
 • moruša čierna (Morus nigra

živočíchy:

 • pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss
 • sivoň potočný (Salvelinus fontinalis
 • amur biely (Ctenopharyngodon idella
 • bažant poľovný/bažant obyčajný (Phasianus colchicus
 • bažant kráľovský (Syrmaticus reevesii
 • morka divá (Meleagris gallopavo
 • muflón lesný (Ovis aries /musimon, ammon/) v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom 1)
 • daniel škvrnitý (Dama dama) v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom 1)

 


 

1) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 91/1997 Z.z. o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov.