Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenská hodnota

Zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenskú hodnotu uvádza príloha č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z.z. nájdete na JASPI

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže