Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nariadenia

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://europa.eu.int/eur-lex)

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na >> EUR-LEX <<,
  2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
  3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.
  • Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť a stanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
  • Nariadenie (ES) č. 1946/2003 Európskeho parlamentu a rady o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov
  • Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a rady o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách
  • Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a rady o sledovateľnosti a označovaní GMO a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z GMO
  • Nariadenie (ES) č. 65/2004 Európskeho parlamentu a rady o vytvorení postupu pre prípravu a pridelenie jedinečného identifikátora pre GMO
  • Nariadenie (ES) č. 641/2004 Európskeho parlamentu a rady o detailných pravidlách pre implementáciu nariadenia (ES) 1829/2003