Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

Súčasný národný právny rámec, ktorý zahrňuje oblasť pesticídov vo vzťahu k ochrane životného prostredia:

  • Zákon č. 405/2011 z 21. októbra 2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov (8 novelizácií zákona),
  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (4 novelizácie zákona)
  • Zákon č. 233/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ( 16 novelizácií zákona)
  • Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd