Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy

V súlade s článkom 2 nariadenia o detergentoch:

Detergent“ znamená akúkoľvek látku alebo prípravok obsahujúci mydlo a/alebo ostatné povrchovo aktívne látky určené na pracie a čistiace procesy. Detergenty môžu byť v akejkoľvek forme (tekuté, práškové, vo forme pasty, tyčinky, v kusoch, výlisku, tvarované, atď.) a predávajú sa do alebo sa používajú v domácnosti alebo na inštitucionálne alebo priemyselné účely.

Ostatné výrobky, ktoré sa považujú za detergenty:

  • „prídavné prípravky na pranie“ určené na namáčanie (predpranie), pláchanie alebo bielenie odevov a bielizne používanej v domácnostiach atď.;
  • „zmäkčovadlo textilnej bielizne“ určené na zjemnenie textílií v procesoch, ktoré majú dopĺňať pranie textílií;
  • „čistiaci prípravok“ určený na akékoľvek použitie pri čistení domácnosti a/alebo ostatné čistenie povrchov (napr.: materiálov, výrobkov, strojov, mechanických prístrojov, dopravných prostriedkov a príbuzného príslušenstva, prístrojov, nástrojov, atď.);
  • „ostatné čistiace a pracie prípravky“ určené na akékoľvek iné pracie a čistiace procesy.

Niektoré ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentoch týkajúce sa jeho implementácie v SR sú zohľadnené v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), a to v § 8.


Právne predpisy EÚ upravujúce legislatívu o detergentoch:

  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

Zmeny a doplnenia nariadenia o detergentoch upravené v nasledovných právnych predpisoch:

  • Nariadenie Komisie (ES) č. 907/2006 z 20. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť jeho prílohy III a VII
  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1336/2008 zo 16. decembra 2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
  • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – týkajúci sa zmien v čl. 12 a 13, bodu A prílohy VII, ktoré súvisia s postupom výboru Komisie a postupom prijímania novelizácií príloh nariadenia o detergentoch
  • Nariadenie komisie (ES) č. 551/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť prílohy V a VI k tomuto nariadeniu (výnimka pre povrchovo aktívnu látku)
  • Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 259/2012 zo 14. marca 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v spotrebiteľských detergentoch určených na pranie a spotrebiteľských detergentoch pre automatické umývačky riadu