Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy SR

S účinnosťou od 1. apríla 2010 je v platnosti Slovenskej republiky zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Výnosy MH SR

  • výnos MH SR 2/2010, ktorým sa ustanovuje Zoznam no – longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva (zoznam expolymérov)
  • výnos MH SR 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí
  • nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

 

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Aktuálne znenia výnosov sú prístupné na:
http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=277

Publikácie ELINCS sú prístupné na stránkach:
http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2003&T3=642&RechType=RECH_naturel&Submit=Search;
http://ecb.jrc.it/elincs