Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Metodické postupy a príručky

„Informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené nariadeniami REACH a CLP obsahujú „Usmernenia pre vykonávanie nariadení REACH a CLP“, ktoré sa nachádzajú na stránke Európskej chemickej agentúry (ECHA): http://echa.europa.eu/sk/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation;jsessionid=2F0C3CE396055B331FC5B7FE4B16D92D.live1.

Informácie v týchto dokumentoch nie sú právnym výkladom REACH.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže