Vytlačiť Poslať stránku

Rybárstvo

Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR na úseku rybárstva   (PDF, 130 kB)

Usmernenie k vydávaniu preukazov rybárskej stráže

a podnet na začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty 

(PDF, 178 kB)
Usmernenie k problematike vydávania preukazov a odznakov členom rybárskej stráže (1) PDF, (217 kB)
  Usmernenie k problematike spoplatnenia vydania preukazov členom rybárskej stráže (2)     (PDF, 176 kB)
Výklad  k určitým spôsobom lovu rýb (§ 17 ods. 5 a 8 Vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z.) - OPRAVA !!! (PDF, 288 kB)

Intenzívny chov rýb - výklad (EIA)  

(PDF, 173 kB)
Výnimka zo zákazu lovu na úsekoch hraničných tokov s Maďarskou republikou (PDF, 643 kB)
Zastupovanie SRZ v konaniach týkajúcich sa rybárskych revírov, pridelených do užívania SRZ (PDF, 1,7 MB)
Rybárske revíry SR 2016 (ACCESS, 1 MB)
Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov
Cenník pre výpočet náhrady škody na rybách

 

  Žiadosť o vydanie Osobitného povolenia na rybolov na rok 2017   (WORD, 59 kB)
  Smernica č. 2/2015-6 o postupe vydávania osobitných povolení na rybolov (PDF, 235 kB)