Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rybárstvo

Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR na úseku rybárstva   (PDF, 130 kB)

Usmernenie k vydávaniu preukazov rybárskej stráže

a podnet na začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty 

(PDF, 178 kB)
Usmernenie k problematike vydávania preukazov a odznakov členom rybárskej stráže (1) PDF, (217 kB)
  Usmernenie k problematike spoplatnenia vydania preukazov členom rybárskej stráže (2)     (PDF, 176 kB)
Výklad  k určitým spôsobom lovu rýb (§ 17 ods. 5 a 8 Vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z.) - OPRAVA !!! (PDF, 288 kB)

Intenzívny chov rýb - výklad (EIA)  

(PDF, 173 kB)
Výnimka zo zákazu lovu na úsekoch hraničných tokov s Maďarskou republikou (PDF, 643 kB)
Zastupovanie SRZ v konaniach týkajúcich sa rybárskych revírov, pridelených do užívania SRZ (PDF, 1,7 MB)
Rybárske revíry SR 2017 (ACCESS, 5,62 MB)
Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov
Cenník pre výpočet náhrady škody na rybách

 

  Žiadosť o vydanie Osobitného povolenia na rybolov na rok 2017   (WORD, 59 kB)
  Smernica č. 2/2015-6 o postupe vydávania osobitných povolení na rybolov (PDF, 235 kB)