Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Meranie - platné metódy a metodiky

„Podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší informácie o štandardných metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností (merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody) a o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky zabezpečuje ministerstvom poverené referenčné laboratóriom pre odbor meraní "Ovzdušie - imisie a emisie" prostredníctvom internetu:

Činnosť povereného referenčného laboratória zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor monitorovania emisií a kvality ovzdušia prostredníctvom Emisného Normatívno Pripomienkovacieho Informačného Systému (ENPIS).“

link na URL: http://emisie.shmu.sk/enpis/