Vytlačiť Poslať stránku

Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok

Spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisie znečisťujúcej látky vypúšťanej do okolitého ovzdušia zo stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia od 1. januára 2013 ustanovuje § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Do zverejnenia nových podkladov možno pre schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok použiť podklady vydané podľa predchádzajúcej vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. - odkazy na vyhlášku č. 408/2003 Z. z. sa  uplatňujú podľa príslušného odkazu na vyhlášku č. 411/2012 Z. z. podľa svojho významu (porovnávacia tabuľka postupov výpočtu množstva emisie podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. a podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. - pdf, 29 kB)  

 

Podklady pre schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky  – Podanie kotolne ZPN do 20 MW
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 12 kB)

Podklady pre schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky  – Podanie všeobecne
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 14 kB)

Podklady pre spracovanie žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok  – Všeobecne
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 41 kB)

Opis zdroja a rozbor podmienok výpočtu množstva emisie pre zdroje s viacerými postupmi výpočtu množstva emisie
2. vydanie z 23. februára 2006
(zip, 36 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre kotly s menovitým príkonom Qmen 20 MW a menším – spaľovanie zemného plynu naftového (ZPN)
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 16 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre kotly s Qmen 20 MW a menším – spaľovanie rôznych druhov palív (samostatné a viacpalivové kotly)
3. vydanie z 23. februára 2006
(zip, 20 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre zariadenia na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom vyšším ako 20 MW bez odlučovania znečisťujúcich látok – výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti a výpočet s použitím všeobecného emisného faktora
2. vydanie z 23. februára 2006
(zip, 33 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre jednoduché technológie s použitím všeobecného (publikovaného) emisného faktora – stredné zdroje (napr. čerpacie stanice benzínu a nafty, kameňolomy a spracovanie kameňa, obaľovňe bitúmenových zmesí, krematóriá)
2. vydanie z 23. februára 2006
(zip, 18 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre jednoduché technológie podľa všeobecnej (publikovanej) emisnej závislosti – stredné zdroje
2. vydanie z 23. februára 2006
(zip, 18 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre chovy poľnohospodárskych zvierat
2. vydanie z 23. februára 2006
(zip, 25 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre zariadenia, v ktorých sa používajú prchavé organické zlúčeniny (VOC) – kombinácia postupov, bilančný výpočet
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 41 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre všeobecné technologické zdroje a ich časti s použitím všeobecného (publikovaného) emisného faktora alebo všeobecnej (publikovanej) emisnej závislosti
2. vydanie z 23. februára 2006
(zip, 36 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie s použitím emisného faktora zisťovaného diskontinuálnym meraním
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 59 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie s použitím hmotnostného toku alebo koncentrácie zisťovaných diskontinuálnym meraním
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 48 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie kontinuálnym meraním
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 32 kB)

Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre technologické zdroje a ich časti podľa jednoznačnej emisnej závislosti a iný postup výpočtu
1. vydanie z 2. septembra 2005
(zip, 31 kB)

Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre vybrané technológie a zariadenia podľa § 3 ods. 4 písm. f) a g) vyhlášky MPŽPRR SR č. 363/2010 Z. z.  (pdf, 100 kB)      (aktualizovanie k 12. januáru 2011)