Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie

 • Kvalita ovzdušia (aktuálne informácie o kvalite ovzdušia, smogové varovné systémy, vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia, hodnotenie kvality ovzdušia,  ročné správy) - prechod na webové sídlo  Slovenského hydrometeorologického ústavu

 

 

 

 

 

 • Informácie o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, ktoré sú oprávnené vykonávať oprávnené technické činnosti (merania, kalibrácie - skúšky - inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia) na účely konaní podľa zákona č. 137/2012 Z. z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia a konaní v oblasti ochrany ovzdušia podľa  zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – prechod na portál IS OO

 

 • Informácie o štandardných metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností (merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody) a o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky, uverejňované referenčným laboratóriom pre odbor meraní "Ovzdušie - imisie a emisie" podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – prechod na portál "Emisný Normatívno Pripomienkovací Informačný Systém - ENPIS"

 

 • Informácie pre záujemcov o pôsobnosť oprávnenej osoby alebo jej stáleho subdodávateľa na vykonávanie oprávnených technických činností (merania, kalibrácie - skúšky - inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia) podľa § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší - prechod na stránku "Registre, zoznamy - Oprávnené merania ......"

 

 

 • Usmernenie MŽP SR, odboru ochrany ovzdušia k vypracovaniu akčného plánu pre zlepšenie kvality ovzdušia - prechod na stránku "Dokumenty - Akčné plány" (18. 10. 2012)
 • Výkladové stanovisko k vydávaniu súhlasov orgánov ochrany ovzdušia na užívanie stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia spadajúcich pod režim zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (12. 08. 2014, pdf 358 kB)
 • Informácia č. 5495/2008 o požiadavkách na ochranu ovzdušia pri spaľovaní tiel mŕtvych zvierat v spaľovacích zariadeniach s kapacitou do 50 kg/h a s kapacitou od 50 kg/h vrátane do 10 t/deň vrátane (pdf, 177 kB).  Vydanie prvé k 01. 02. 2008. UPOZORNENIE: Potrebné uplatňovať podľa požiadaviek na zariadenia na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 časti E. bode 1. vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
 • Informácia ako správne kúriť tuhým palivom (informácia pre laickú verejnosť) (10.04.2015, pdf 183 kB)
 • Informácia o meraní pomeru pár a benzínu systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu (10. 04.2015, pdf 137 kB)
 • UPOZORNENIE na vybrané požiadavky právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia platné od 1. januára 2016 (pdf 95 kB, editovanie tabuliek – zip 43 kB)
 • Nové 15. 03. 2017: Usmernenie vo veci uplatňovania požiadaviek na výrobu bioplynu podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z. (pdf 631 kB)