Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Odpady a obaly

 •  OZNAM O ŠKOLENÍ NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
  MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva plánuje v priebehu prvého polroka 2018 zorganizovať odbornú prípravu pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti alebo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (§ 95 alebo 100 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch). Prosíme záujemcov, aby bezodkladne zasielali svoje žiadosti o odbornú prípravu a o následné overenie (t.j. skúšku) odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť alebo odbornej posudkovej spôsobilosti elektronicky na e-mail alebo poštou na adresu:

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  Odbor odpadového hospodárstva
  Nám. Ľ. Štúra 1
  812 35 Bratislava

  Náležitosti žiadosti sa nachádzajú v § 44 alebo 51 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Dovoľujeme si upozorniť, že záujemca musí spĺňať požiadavku na výšku vzdelania a dĺžku praxe podľa § 95 ods. 2 alebo § 100 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

   

 

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom (elektrozariadenia, obaly, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky) podľa zákona o odpadoch, je povinný podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pred uvedením vyhradeného výrobku na trh, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 musí oznámiť ministerstvu.

Ak bol tento výrobca k 01. januáru 2016 registrovaný podľa vtedy platných právnych predpisov v registri vedenom ministerstvom, považuje sa za registrovaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť ministerstvu splnomocneného zástupcu bol povinný splniť do 30. júna 2016.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je potrebné mať ministerstvom udelenú autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.