Vytlačiť Poslať stránku

Odpady a obaly

 

 

OZNAM O ŠKOLENÍ NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva plánuje v priebehu prvého polroka 2017 zorganizovať odbornú prípravu pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti alebo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti a následne aj skúšku podľa § 95 alebo 100 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prosíme záujemcov, aby bezodkladne zasielali svoje žiadosti o odbornú prípravu a o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť alebo odbornej posudkovej spôsobilosti elektronicky na e-mail dasa.uhliarova@enviro.gov.sk alebo poštou na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor odpadového hospodárstva
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Náležitosti žiadosti sa nachádzajú v § 44 alebo 51 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Dovoľujeme si upozorniť, že záujemca musí spĺňať požiadavku na výšku vzdelania a dĺžku praxe podľa § 95 ods. 2 alebo § 100 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

________________________________________________________________________________________________________________

Dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon o odpadoch“). V zmysle § 135 ods. 10 výrobca, ktorý sa k 01. januáru 2016 považuje za výrobcu vyhradeného výrobku, a ktorý k tomuto dňu uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom podľa nového zákona o odpadoch, je povinný žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podať do 31. januára 2016, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť ministerstvu splnomocneného zástupcu je povinný splniť do 30. júna 2016.

Ak bol tento výrobca k 01. januáru 2016 registrovaný podľa doterajších právnych predpisov v registri vedenom ministerstvom, považuje sa za registrovaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa nového zákona o odpadoch, pričom povinnosť uvedenú v § 30 ods. 2 až 4 a § 27 ods. 18 a 19 a povinnosť oznámiť ministerstvu splnomocneného zástupcu je povinný splniť do 30. júna 2016.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak spoločnosť je registrovaná v niektorom registri, ktorý je vedený ministerstvom (t.j. Register pre batérie a akumulátory, Register výrobcov elektrozariadení, Register povinných osôb pre obaly), tak sa nemusí znovu registrovať, len je potrebné oznámiť ministerstvu do 30. júna 2016 spôsob plnenia vyhradených povinností, t.j. individuálne plnenie alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcu.

Ak spoločnosť uvádza na trh aj iné výrobky, ktoré sú v zmysle nového zákona o odpadoch definované ako vyhradený výrobok, je potrebné požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do 31. januára 2016 a následne oznámiť ministerstvu do 30. júna 2016 spôsob plnenia vyhradených povinností, t.j. individuálne plnenie alebo prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcu.

V zmysle § 135 ods. 16 nového zákona o odpadoch sa na výrobcu vyhradeného výrobku požiadavka na spôsob plnenia vyhradených povinností uvedenú v § 27 ods. 6 do 30. júna 2016 neuplatní a namiesto individuálneho alebo kolektívneho plnenia týchto povinností je povinný plniť ich sám alebo prostredníctvom osôb, ktoré mali postavenie oprávnenej organizácie, kolektívnej organizácie alebo tretej osoby.

Dovoľujeme si upozorniť, že ak výrobca vyhradeného výrobku bude plniť vyhradené povinnosti individuálne, je potrebné mať ministerstvom udelenú autorizáciu na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Na udeľovanie autorizácie sa vzťahuje všeobecný právny predpis o správnom konaní, preto odporúčame podať žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bola zachovaná kontinuita plnenia povinností výrobcu vyhradeného výrobku podľa doterajších právnych predpisov a od 01. júla 2016 podľa nového zákona o odpadoch.