Vytlačiť Poslať stránku

Sprístupňovanie informácií

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je zodpovedná sekcia legislatívy a práva Ministerstva životného prostredia SR.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom)

Žiadosť sa podáva:

v  pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod.

 1. telefonicky: na číslo: +421 2 59 56 2222 (telefon+fax)
  (kontakty a odkazy na už sprístupnené informácie na webovej stránke MŽP SR) 
 2. osobne: na MŽP SR na prvom poschodí (miestnosť č. 222) 
 3. poštou na adresu:

  Ministerstvo životného prostredia SR
  sekcia legislatívy a práva
  Námestie Ľudovíta Štúra 1
  812 35 Bratislava

 4. faxom na číslo:  +421 2  59 56 2222
 5. e-mailom na adresu:  info@enviro.gov.sk
 6. elektronický formulár

  

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov  stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak ministerstvo nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak príslušný útvar ministerstva nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. (Ak nevydá a ani informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že vydal tzv. "fiktívne rozhodnutie", ktorým odmietol poskytnúť informáciu).Proti rozhodnutiu možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie žiadosti. Rozklad sa podáva Odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Ak príslušný útvar ministerstva rozkladu v lehote do 30 dní v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ho osobitnej komisii ministra MŽP SR pre konanie vo veciach rozkladu, ktorá pripraví návrh rozhodnutia ministra o rozkladoch

 

 

 

Právoplatné rozhodnutia správnych orgánov môžu byť predmetom súdneho preskúmania a ustanovenie § 70 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov má povahu odkazovacej normy a uvádza, že osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch súdy preskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov. Na konanie sú príslušné krajské súdy.