Vytlačiť Poslať stránku

ORGANIZÁCIA PRÍPRAV

Organizácia príprav slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES 2016) má nasledovnú štruktúru:

Úroveň koordinácie

Koordinačný orgán

Zodpovedný orgán štátnej správy

1. úroveň
medzirezortná

MEDZIREZORTNÁ KOORDINAČNÁ RADA
pre prípravu SK PRES 2016

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

2. úroveň
rezortná

REZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
pre prípravu SK PRES 2016

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor implementácie environmentálnej politiky EÚ

Hlavným gestorom príprav SK PRES 2016 je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR), konkrétne Sekretariát pre prípravu SK PRES, ktorý je centrálnym koordinátorom týchto príprav. Obsahovú prípravu predsedníctva však koordinuje odbor európskych politík MZVaEZ SR.
S cieľom zabezpečiť koordinovanú a tak efektívnu prípravu ako i samotnú realizáciu SK PRES 2016 naprieč štátnou správou bola na MZVaEZ SR zriadená v roku 2012 Medzirezortná koordinačná rada pre zabezpečenie príprav SK PRES v Rade EÚ 2016 (MKR). MPK predstavuje poradný, odborný a iniciatívny orgán vlády pre otázky týkajúce sa SK PRES 2016. Platforma združuje štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev a vedúceho Úradu vlády SR a jej predsedom je P. Javorčík, štátny tajomník MZVaEZ SR (ako hlavného koordinátora príprav SK PRES 2016). Okrem strategickej úrovne MKR zasadá na úrovni rezortných koordinátorov v rámci stálych medzirezortných pracovných skupín, ktorých úlohou je riešiť konkrétne úlohy týkajúce sa všetkých aspektov príprav (rozpočet, ľudské zdroje a vzdelávanie štátnej správy, logisticko-bezpečnostné záležitosti ako aj kultúrnu a mediálnu prezentáciu). MKR zasadala už sedemkrát, pričom frekvencia jej stretnutí sa bude s blížiacim SK PRES 2016 zvyšovať. Obsahovou prípravou SK PRES 2016 sa zaoberá Komisia pre európske záležitosti (na MZVaEZ SR).
Záznamy z rokovaní Medzirezortnej koordinačnej rady sú dostupné na: http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-slovenske_predsednictvo_v_rade_eu
Druhý stupeň koordinácie príprav SK PRES 2016 predstavujú jednotlivé ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy. Na úrovni Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) je za koordináciu príprav SK PRES 2016 zodpovedný odbor implementácie environmentálnej politiky EÚ, sekcie environmentálnej politiky MŽP.
V snahe zabezpečiť koordinovanú, konzistentnú a tak efektívnu a vysoko-kvalitnú prípravu ako aj samotnú realizáciu SK RES 2016 bola v rámci rezortu životného prostredia v roku 2013 zriadená Rezortná pracovná skupina pre zabezpečenie príprav SK PRES 2016. Skupina vedená štátnym tajomníkom J. Ilavským združuje generálnych riaditeľov sekcií, resp. riaditeľov odborov, ktorých sa výkon SK PRES 2016 týka.
Vzhľadom na fakt, že SK PRES 2016 bude organizované ako ,,Brusells-based“ (t.j. zásadná časť výkonu predsedníctva bude v rukách Stáleho zastúpenia SR pri EÚ), Stále zastúpenie SR pri EÚ je rovnako aktívne zapájané do všetkých aspektov jeho príprav.