Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine

Slovenská republika momentálne vykonáva svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, a to od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Hlavným koordinátorom slovenského predsedníctva V4 je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. V súčasnosti sa vyšehradská spolupráca posunula od koordinácie v otázkach integračného procesu k presadzovaniu spoločných pozícií regiónu na európskej úrovni.

Program slovenského predsedníctva V4 2018/2019 v slovenskom jazyku

SK V4 PRES twitter

 

 

Spolupráca v oblasti životného prostredia

Vyšehradská skupina (V4) je spojenectvom štyroch krajín: České republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Spolupráca pozostáva predovšetkým z pravidelných stretnutí na viacerých úrovniach (prezident, premiér, ministri, experti a pod.).

S vyšehradskými krajinami v oblasti ochrany životného prostredia už mnoho rokov spolupracuje aj Bulharsko a Rumunsko, od polovice roku 2017 sa do spolupráce zapojilo Chorvátsko a Slovinsko. Na úrovni ministrov životného prostredia sa 1x ročne konajú pravidelné stretnutia už od roku 1993. Krajiny V4 predovšetkým koordinujú svoje pozície k prerokovávaným návrhom legislatívnych a strategických dokumentov EÚ.

Jedinou inštitúciou Vyšehradskej skupiny je Medzinárodný vyšehradský fond, založený vládami krajín V4 v roku 1999. Fond finančne podporuje projekty v oblasti kultúry, vedy a výskumu, vzdelávania, výmeny mládeže, rozvoja turizmu a cezhraničnej spolupráce.

Vyšehradská skupina funguje systémom rotujúceho predsedníctva. Predsedníctvo krajín Vyšehradskej skupiny sa strieda po roku.

Harmonogram predsedníctva vo V4 na najbližšie obdobie je nasledovné:

1.       júl 2018 – 30. jún 2019 - Slovenská republika

1.       júl 2019 – 30. jún 2020 – Česká republika

1.       júl 2020 – 30. jún 2021 – Poľská republika

1.       júl 2021 – 30. jún 2022 – Maďarská republika

 

Environmentálne priority počas slovenského predsedníctva V4:

 

Efektívne vodné hospodárstvo

a obzvlášť oblasť predchádzania negatívnym dôsledkom sucha, je aktuálne čoraz diskutovanejšia a narastá jej význam. Súvisí to najmä s meniacimi sa klimatickými podmienkami a ich dôsledkami v konkrétnych regiónoch sveta. Hoci krajiny V4 nepatria v súčasnosti medzi najviac sužované následkami sucha, tejto téme je nutné venovať náležitú pozornosť. SK V4 PRES bude preto presadzovať proaktívny prístup V4 v tejto oblasti.

S cieľom minimalizovať dôsledky sucha SK V4 PRES upriami svoju pozornosť na diskusiu a konkrétne kroky a opatrenia na zadržiavanie a znovunavrátenie vody do krajiny s cieľom minimalizovať sucho, zlepšenie monitoringu sucha, ako aj systém krízového manažmentu sucha a zásobovania vodou počas dlhotrvajúcich období sucha.

SK V4 PRES bude klásť náležitú pozornosť na aktuálne legislatívne návrhy v rámci EÚ, akými sú Revízia rámcovej smernice o vode, Revízia smernice o pitnej vodeSmernica o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

V tomto ohľade bude SK V4 PRES pokračovať  v harmonizácii  spoločnej pozície V4+ Bulharsko a Rumunsko a presadzovaní regionálnych záujmov krajín strednej Európy na európskom fóre.

 

Zmena klímy

je globálny fenomén ovplyvňujúci každodenný život ľudí v Európe a vo svete. Jej negatívne dopady sa čoraz výraznejšie prejavujú aj v oblasti strednej Európy, kde sa v dôsledku zmeny klímy rapídne zvyšuje výskyt extrémnych udalostí. Predsedníctvo bude v zmysle napĺňaní cieľov Parížskej dohody podporovať medzisektorovú diskusiu a konkrétne kroky k postupnému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo založené na inovatívnych environmentálnych riešeniach (napríklad v oblasti čistej mobility) a reflektujúce mitigačné a adaptačné opatrenia v boji proti zmene klímy.

Počas SK V4 PRES bude pozornosť V4 venovaná najmä dvom kľúčovým politickým momentom v tejto agende:

·      Facilitačnému dialógu, ktorého cieľom je zhodnotiť spoločné úsilie v napĺňaní dlhodobého cieľa Parížskej dohody a podnietiť štáty k zvýšeniu ambícií

·      COP24 v decembri 2018 v poľskom meste Katovice, počas ktorej budú prijaté pravidlá spoločnej implementácie Parížskej dohody tzv. „Parížsky pracovný program

 

Obehové hospodárstvo

spoločnou víziou Európy, ku ktorej sa proaktívne hlásia krajiny V4 je postupný prechod na zdrojovo efektívne, nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo, ktoré bude podporovať konkurencieschopnosť a inovačný potenciál ekonomík ako aj nové investície. SK V4 PRES bude v zmysle idei Bratislavského procesu prechodu na obehové hospodárstvopodporovať otvorenú diskusiu, na regionálnej i európskej úrovni, o politikách podporujúcich prechod na obehový model hospodárstva. Dôležitou podmienkou prechodu na obehové hospodárstvo je efektívne odpadové hospodárstvo, ktoré predstavuje pre krajiny V4 jednu z najväčších výziev. Pozornosť V4 sa preto počas SK V4 PRES zameria na národné politiky a aktuálne legislatívne a nelegislatívne iniciatívy EÚ v tejto oblasti akými sú legislatívny balíček o odpadoch, minibalíček pre obehové hospodárstvo (Stratégia EÚ pre plasty; Monitorovací rámec pre obehovú ekonomiku) a Národné akčné plány pre obehové hospodárstvo.

 

Predbežný kalendár zasadnutí V4 k environmentálnej problematike počas slovenského predsedníctva V4:

22. októbra 2018

Stretnutie ministrov životného prostredia V4 a pracovnej skupiny OECD Green Action Programme

Bratislava

21. – 22. marca 2019

Stretnutie riaditeľov vôd

Bratislava

15. – 16. apríla 2019

Stretnutie riaditeľov ochrany prírody

Bratislava

2 kvartál 2019

Stretnutie ministrov životného prostredia

Tbc.

 

Kontaktná osoba Ministerstva životného prostredia SR pre problematiku V4 v oblasti životného prostredia:

Mgr. Zuzana Fejdiová

Tel.: +421 5956 2467

E-mail.: