Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Agenda 21 príloha 2

KAPITOLY AGENDY 21 A ICH GESTORI V SR

Kapitola 1:

Preambula

MZV SR

ČASŤ I. SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ DIMENZIE

Kapitola 2:

Medzinárodná spolupráca pri urýchľovaní trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách a príslušné domáce opatrenia (zameriava sa na presadzovanie TUR prostredníctvom obchodu, podporovanie ekonomických politík prispievajúcich k trvalo udržateľnému rozvoju...)

MH SR, MP SR a MZV SR

 

 

 

Kapitola 3:

Boj s chudobou

MPSVR SR

 

 

 

Kapitola 4:

Zmeny modelov spotreby

MH SR

 

 

 

Kapitola 5:

Dynamika demografického rastu a TUR

ŠÚ SR

 

 

 

Kapitola 6:

Ochrana a podpora ľudského zdravia

MZ SR

Kapitola 7:

Podpora trvalo udržateľného rozvoja ľudských sídiel

 

A. Zabezpečenie vhodného prístrešia pre všetkých

MVVP SR, MPSVR SR, MŽP SR

B. Zlepšenie starostlivosti o sídelné útvary

MŽP SR, MVVP SR, MK SR

C. Podpora plánovania starostlivosti o krajinu a jej trvalo udržateľného využívania

MŽP SR, MP SR

D. Podpora vytvárania komplexnej infraštruktúry v životnom prostredí: voda, hygienické zariadenia, kanalizácia a odpadové hospodárstvo

MŽP SR

E. Podpora trvalo udržateľných energetických a dopravných systémov v ľudských sídlach

MH SR, MDPT SR, MŽP SR

F. Podpora plánovania riadenia ľudských sídiel v ohrozených oblastiach

MŽP SR

G. Podpora činností trvalo udržateľného stavebníctva

MVVP SR

H. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a vytváranie kapacít pre rozvoj ľudských sídiel

ÚSRSVT SR, MS SR, MK SR, MPSVR SR

Kapitola 8:

Integrovanie životného prostredia a rozvoja pri rozhodovaní (zameriava sa na integrované environmentálne a ekonomické účtovníctvo, ekonomické nástroje, trh,...)

MF SR, MŽP SR

 

• ČASŤ II.

OCHRANA ZDROJOV A HOSPODÁRENIE S NIMI PRE ROZVOJ

Kapitola 9:

Ochrana ovzdušia

MŽP SR

B.1.: Rozvoj, efektívnosť a spotreba v energetike

MH SR

B.2.: Doprava

MDPT SR

B.3.: Priemyslený rozvoj

MH SR

B.4.: Rozvoj suchozemských a morských zdrojov a využívanie krajiny

MH SR, MP SR a MŽP SR

Kapitola 10.

Integrovaný prístup k plánovaniu a hospodáreniu so zdrojmi krajiny

MŽP SR, MP SR a MH SR

 

 

 

Kapitola 11:

Boj proti odlesňovaniu

MP SR, MO SR

 

 

 

 

 

 

Kapitola 12:

Starostlivosť o nestabilné ekosystémy: boj s desertifikáciou a so suchom

MP SR, MŽP SR

 

 

 

Kapitola 13:

Starostlivosť o nestabilné ekosystémy: trvalo udržateľný rozvoj v pohoriach

MP SR, MŽP SR

 

 

 

Kapitola 14:

Podpora trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a vidieka

MP SR, MH SR

 

 

 

Kapitola 15:

Zachovanie biologickej rôznorodosti

MŽP SR, MP SR

 

 

 

Kapitola 16:

Environmentálne vhodné využívanie biotechnológií

 

A. Zvyšovanie dostupnosti potravín, krmív a obnoviteľných zdrojov

MP SR

B. Zlepšovanie ľudského zdravia

MZ SR

C. Skvalitnenie ochrany životného prostredia

MŽP SR

D. Zlepšenie bezpečnosti a vypracovanie medzinárodných mechanizmov spolupráce

MP SR

E. Vytvorenie mechanizmov umožňujúcich rozvoj a environmentálne vhodné aplikácie biotechnológií

MP SR

Kapitola 17:

Ochrana oceánov (netypická pre SR s možnosťou aplikácie len na lodnú dopravu)

MDPT SR

 

 

 

Kapitola 18:

Ochrana kvality a zásob sladkovodných zdrojov

MŽP SR, MP SR a MZ SR

 

 

 

Kapitola 19:

Environmentálne vhodné nakladanie s toxickými chemickými látkami

MH SR, MZ SR

 

 

 

Kapitola 20:

Environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečnými odpadmi

MŽP SR

 

 

 

Kapitola 21:

Environmentálne vhodné nakladanie s tuhými odpadmi a kalmi

MŽP SR

 

 

 

Kapitola 22:

Bezpečné a environmentálne vhodné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

MH SR, ÚJD SR

 

 

 

• ČASŤ III.

Kapitola 23:

Preambula

MPSVR SR

 

 

 

Kapitola 24:

Globálne zapojenie žien do trvalo udržateľného a vyváženého rozvoja

MPSVR SR

 

 

 

Kapitola 25:

Deti a mládež v trvalo udržateľnom rozvoji

MŠ SR

 

 

 

Kapitola 26:

Uznanie a posilňovanie úlohy domorodých obyvateľov a ich spoločenstiev (netypická len s možnosťou voľnej aplikácie)

x

 

 

 

Kapitola 27:

Posilňovanie úlohy mimovládnych organizácií: partnerov pre trvalo udržateľný rozvoj

 

 

 

Kapitola 28:

Iniciatívy samosprávnych orgánov zamerané na podporu Agendy 21

 

 

 

Kapitola 29:

Posilňovanie úlohy pracujúcich a ich odborov

MPSVR SR

 

 

 

Kapitola 30:

Posilňovanie úlohy obchodu a priemyslu

MH SR

 

 

 

Kapitola 31:

Vedecká a technická obec

ÚSRSVT SR

 

 

 

Kapitola 32:

Posilňovanie úlohy pôdohospodárov

MP SR

 

 

• ČASŤ IV. PROSTRIEDKY NA REALIZÁCIU

Kapitola 33:

Finančné zdroje a mechanizmy

MF SR a ostatné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy zabezpečujúce finančné zdroje a mechanizmy pre rozvoj

 

 

 

Kapitola 34:

Transfer environmentálne vhodných technológií, spolupráca a tvorba potenciálu

MH SR

 

 

 

Kapitola 35:

Veda pre trvalo udržateľný rozvoj

ÚSRSVT SR

 

 

 

Kapitola 36:

Podpora vzdelávania, osvety a odbornej prípravy

 

A. Zmena orientácie vzdelania smerom k TUR

MŠ SR

B. Zvyšovanie uvedomenia verejnosti

MK SR

C. Podpora odbornej prípravy

MŠ SR

Kapitola 37:

Národné mechanizmy a medzinárodná spolupráca pri vytváraní potenciálu rozvojových krajín

MZV SR, MH SR, MF SR, MŽP SR, ÚSRSVT SR

 

 

 

Kapitola 38:

Medzinárodné inštitucionálne usporiadanie

MZV SR

 

 

 

Kapitola 39:

Medzinárodné právne nástroje a mechanizmy

MZV SR

 

 

 

Kapitola 40:

Informácie pre rozhodovanie

ŠÚ SR