Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Agenda 21 príloha 1

PRÍLOHA č. 1 - UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ICH GESTORI V SR

SOCIÁLNE UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

1. Miera nezamestnanosti

ŠÚ SR

2. Miera chudoby - hlavný výpočtový index chudoby

ŠÚ SR

3. Pomer priemerných zárobkov žien a mužov

ŠÚ SR

4. Koeficient populačného rastu

ŠÚ SR

5. Čistý migračný pomer

ŠÚ SR

6. Celková pôrodnosť - počet narodených detí v rodine

ŠÚ SR

7. Hustota obyvateľstva

ŠÚ SR

8. Pomerná zmena školopovinnej populácie

MŠ SR

9. Hrubé percento populácie zapísanej do základných škôl

MŠ SR

10. Čisté percento populácie zapísanej do základných škôl

MŠ SR

11. Hrubé percento populácie zapísanej do stredných škôl

MŠ SR

12. Čisté percento populácie zapísanej do stredných škôl

MŠ SR

13. Pomerná gramotnosť dospelej populácie

MŠ SR

14. Deti, ktoré dosiahli 5. stupeň základného vzdelania

MŠ SR

15. Pravdepodobná dĺžka pobytu v škole

MŠ SR

16. Rozdiel medzi počtom chlapcov a dievčat zapísaných do školy

MŠ SR

17. Počet ženských pracovných síl na 100 mužských pracovných síl

ŠÚ SR

18. Hrubý domáci produkt určený na vzdelávanie

ŠÚ SR

19. Základné hygienické zariadenia - percento populácie, pre ktoré sú dostupné základné hygienické zariadenia

MZ SR

20. Prístup k čistej pitnej vode - percento populácie, ktoré je zásobované čistou pitnou vodou vo vlasných domácnostiach, alebo má k takejto vode prístup

MZ SR

21. Stredná dĺžka života pri narodení

MZ SR

22. Postačujúca pôrodná hmotnosť

MZ SR

23. Dojčenská úmrtnosť

MZ SR

24. Materská úmrtnosť

MZ SR

25. Výživa detí

MZ SR

26. Imunizácia proti infekčným detským chorobám - percento populácie, ktoré bolo zaočkované v súlade s národnou imunizačnou politikou

MZ SR

27. Užívanie antikoncepcie u žien fertilného veku

MZ SR

28. Podiel potenciálne nebezpečných chemických látok monitorovaných v potravinách

MZ SR

29. Výdavky na zdravotníctvo venované miestnej zdravotnej starostlivosti

MF SR

30. Celkové výdavky štátu na zdravotníctvo vo vzťahu k hrubému domácemu produktu

MF SR

31. Pomerný rast mestskej populácie

ŠÚ SR

32. Spotreba fosílnych palív v doprave motorovými vozidlami, na jedného obyvateľa

MDPT SR

33. Ekonomické straty a straty na životoch v dôsledku živelných pohrôm

MV SR

34. Percento mestskej populácie

ŠÚ SR

35. Rozloha a počet obyvateľov formálnych a neformálnych ľudských sídiel

ŠÚ SR

36. Obytná plocha na osobu

ŠÚ SR

37. Pomer ceny domu a príjmu

ŠÚ SR

38. Výdavky na občiansku vybavenosť na jedného obyvateľa

MF SR

 

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

39. Hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa

ŠÚ SR

40. Podiel čistých investícií v hrubom domácom produkte

ŠÚ SR

41. Súčet vývozu a dovozu ako percento hrubého domáceho produktu

ŠÚ SR

42. Environmentálne upravený čistý domáci produkt na jedného obyvateľa

ŠÚ SR

43. Podiel vyrobených tovarov na celkovom obchodnom exporte

MH SR

44. Ročná spotreba energie na jedného obyvateľa

MH SR

45. Podiel priemyselných odvetví intenzívne využívajúcich prírodné zdroje pri vytváraní pridanej hodnoty

MH SR

46. Dokázané rezervy nerastných surovín

MŽP SR

47. Dokázané rezervy fosílnych palív pre energetiku

MŽP SR

48. Životnosť dokázaných energetických zásob

MH SR

49. Merná spotreba materiálov

MH SR

50. Podiel vytvárania pridanej hodnoty v hrubom domácom produkte

MH SR

51. Podiel spotreby obnoviteľných zdrojov energie

MH SR

52. Čistý transfer zdrojov/hrubý domáci produkt

MH SR

53. Celková oficiálna získaná alebo poskytnutá pomoc rozvoju, vyjadrená ako percento hrubého domáceho produktu

MF SR

54. Dlh/hrubý domáci produkt

MF SR

55. Dlhová služba/export

MF SR

56. Výdavky na ochranu životného prostredia ako percento hrubého domáceho produktu

ŠÚ SR

57. Množstvo dodatočých finančných prostriedkov poskytnutých alebo prijatých od roku 1992 pre trvalo udržateľný rozvoj

ŠÚ SR

58. Dovoz základných prostriedkov (hmotného investičného majetku)

ŠÚ SR

59. Priame zahraničné investície

ŠÚ SR

60. Podiel dovozu environmentálne vhodných základných prostriedkov HIM na celkovom dovoze základných prostriedkov

ŠÚ SR

61. Granty na technickú spoluprácu

MH SR

ENVIRONMENTÁLNE UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

62. Ročné odbery podzemnej a povrchovej vody ako percento dostupných vodných zdrojov

ŠÚ SR

63. Spotreba vody v domácnostiach na jedného obyvateľa

ŠÚ SR

64. Zásoby podzemnej vody

MŽP SR

65. Koncentrácia fekálnych koliformných mikroorganizmov v sladkých vodách

MŽP SR

66. Biochemická spotreba kyslíka vo vodách

MŽP SR

67. Zaobchádzanie s odpadovými vodami

ŠÚ SR

68. Hustota hydrologických sietí

MŽP SR

69. Populačný rast v pobrežných oblastiach

x

70. Vypúšťanie ropných látok do pobrežných vôd

x

71. Uvoľňovanie dusíka a fosforu do pobrežných vôd

x

72. Pomer medzi maximálnym trvalo udržateľným výlovom a skutočným priemerným výlovom

x

73. Odchýlka v zásobe morských druhov od maximálneho trvalo udržateľného výlovu

x

74. Index rias

x

75. Zmena využívania krajiny

ŠÚ SR

76. Zmena krajinných podmienok

MŽP SR

77. Decentralizovanie hospodárenia s prírodnými zdrojmi na miestnu úroveň

MH SR

78. Obyvatelia žijúci pod hranicou chudoby v suchých oblastiach

x

79. Národný ročný index zrážok

ŠÚ SR

80. Hustota vegetačného indexu

ŠÚ SR

81. Krajina postihnutá desertifikáciou

ŠÚ SR

82. Dynamika populačného rastu v horských oblastiach

ŠÚ SR

83. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov v horských oblastiach

MH SR

84. Prosperita obyvateľstva horských oblastí

ŠÚ SR

85. Používanie pesticídov v poľnohospodárstve

MP SR

86. Používanie umelých hnojív

MP SR

87. Percento zavlažovanej ornej pôdy

MP SR

88. Využívanie energie v poľnohospodárstve

MH SR

89. Orná pôda na jedného obyvateľa

MP SR

90. Zasolené a rozbahnené oblasti

MP SR

91. Vzdelávanie a nadstavbové kurzy v poľnohospodárstve

MP SR

92. Efektívnosť poľnohospodárskeho výskumu

MP SR

93. Intenzita ťažby dreva

MP SR

94. Zmeny výmery lesných pozemkov (lesov)

MP SR

95. Percento obhospodarovaných lesných pozemkov

MP SR

96. Chránené lesné areály ako percento celkovej výmery lesných pozemkov

MP SR

97. Ohrozené druhy ako percento z celkového počtu žijúcich druhov

MŽP SR

98. Chránené územia ako percento z celkovej výmery štátu

MŽP SR

99. Výdavky na výskum a vývoj biotechnológií

MP SR

100. Existencia predpisov a smerníc o biologickej bezpečnosti

MP SR

101. Emisie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt

ŠÚ SR

102. Emisie oxidu siričitého

ŠÚ SR

103. Emisie oxidov dusíka

ŠÚ SR

104. Spotreba látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

ŽP SR

105. Koncentrácia znečisťujúcich látok v urbanizovaných oblastiach

MŽP SR

106. Výdavky na znižovanie znečisťovania ovzdušia

ŠÚ SR a správcovia št. fondov

107. Tvorba priemyslených a komunálnych tuhých odpadov

ŠÚ SR

108. Množstvo zneškodneného odpadu na jedného obyvateľa

ŠÚ SR

109. Výdavky na odpadové hospodárstvo

ŠÚ SR a správcovia št. fondov

110. Recyklácia a opätovné využívanie odpadov

ŠÚ SR

111. Zneškodňovanie komunálneho odpadu

ŠÚ SR

112. Chemicky indukované akútne otravy

ŠÚ SR

113. Počet zakázaných alebo prísne obmedzených chemických látok

MZ SR

114. Tvorba nebezpečných odpadov

ŠÚ SR

115. Dovozy a vývozy nebezpečných odpadov

MŽP SR

116. Pozemky kontaminované nebezpečnými odpadmi

MŽP SR

117. Výdavky na úpravu nebezpečných odpadov

ŠÚ SR a správcovia št. fondov

INŠTITUCIONÁLNE UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATWELNÉHO ROZVOJA

118. Stratégie trvalo udržateľného rozvoja

ÚSRSVT SR

119. Program integrovaného environmentálneho a ekonomického účtovníctva

MF SR

120. Uzákonené posudzovanie vplyvov na životné prostredie

MŽP SR

121. Národné rady pre trvalo udržateľný rozvoj

ÚSRSVT SR

122. Vedecký a inžiniersky potenciál na milión obyvateľov

ÚSRSVT SR

123. Vedeckí pracovníci a inžinieri zamestnávaní vo výskume a rozvoji na milión obyvateľov

ÚSRSVT SR

124. Výdavky na výskum a rozvoj ako percento hrubého domáceho produktu

ŠÚ SR

125. Ratifikácia globálnych dohovorov

MZV SR

126. Implementácia ratifikovaných globálnych dohovorov

MZV SR

127. Hlavné telefónne linky na 100 obyvateľov

MDPT SR

128. Prístup k informáciám

ŠÚ SR

129. Programy pre národné environmentálne štatistiky

ŠÚ SR

130. Zastúpenie dôležitých skupín obyvateľstva v národných radách pre trvalo udržateľný rozvoj

ÚSRSVT SR

131. Zastúpenie etnických menšín a domorodých obyvateľov v národných radách pre trvalo udržateľný rozvoj

ÚSRSVT SR

132. Príspevok mimovládnych organizácií trvalo udržateľného rozvoja

ÚSRSVT SR