Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana vôd a ich racionálne využívanie

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ/ES je možné vyhľadať si na stránke EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm )

 

»Eur-Lex«

 

 1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho aktu ES/EÚ a kliknite na »EUR-LEX«,
 2. tam si vyberte slovenský jazyk (SK) a potom kliknite napr. na položku Legislation,
 3. vyberte si napr. Search by document number a do kolonky Year zadajte rok, do kolonky Number číslo hľadaného právneho aktu ES/EÚ.

 

 • Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998;
 • Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003;
 • Smernica Rady 98/83/EHS z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu (pitná voda) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003;
 • Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky;
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality;
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie;
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík;
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky;
 • Smernica Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd.