Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Environmentálne manažérstvo

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (resp. EMAS z angl. Eco-management and Audit Scheme) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Je zostavená tak, aby prostredníctvom najmä lepšieho využívania zdrojov, súladu s legislatívou životného prostredia, riadenia svojich významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov a realizáciou svojich cieľov a procesov, pomohla zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Registrácia v EMAS dáva organizáciám možnosť preukázať všetkým zainteresovaným stranám (zákazníkom, verejnosti, úradom), že hodnotia, riadia a znižujú environmentálne vplyvy svojich činností a produktov.

Podmienky účasti a fungovania systému EMAS sú riadené právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Podrobnejšie informácie o EMAS