Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

21.03.2017 Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.

Usmernenie vo veci uplatňovania požiadaviek na výrobu bioplynu podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z.

17.03.2017 Usmernenie pre okresné úrady, ako postupovať v prípade, ak prevázkovateľ BPS požiada o výnimku z uplatňovania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

ZOOOlympiáda 2017

16.03.2017 1. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov materských škôl, I a II. stupňa základných škôl a stredných škôl venovaný zoológii

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

15.03.2017 21. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Workshop na tému: Agenda 2030

14.03.2017 ciele udržateľného rozvoja a jej environmentálny rozmer v domácich podmienkach

EKOPLAGÁT´17 - prihlasovanie do 10. 4. 2017

08.03.2017 EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov, ktorá predstavuje verejnosti plagáty s problematikou ochrany prírody a životného prostredia.

Pripomienkovanie referenčného dokumentu o BAT pre priemysel výroby potravín, nápojov a mlieka (FDM BREF)

07.03.2017 Európska komisia prostredníctvom EIPPCB v Seville začala na konci roka 2013 revíziu referenčného dokumentu o BAT pre priemysel výroby potravín, nápojov a mlieka (Food, Drink and Milk Industry – FDM BREF). V priebehu troch rokov práce na revízií referenčného dokumentu pokročili do štádia, keď je k dispozícií na pripomienkovanie 1. návrh revidovaného dokumentu na webových stránkach EIPPCB

Technická pracovná skupina k referenčnému dokumentu o BAT - WGC BREF

07.03.2017 SIŽP, BAT Centrum vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine „Čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle“ (TPS WGC) o prihlásenie sa do tejto TPS.

Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti

06.03.2017 Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 14e písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje skúšku pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.

Pripomienkovanie referenčného dokumentu o BAT pre veľkoobjemovú výrobu organických chemikálií (LVOC BREF)

03.03.2017 Dňa 5. apríla 2017 sa v Bruseli uskutoční 10. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách.

OP KŽP: 17. a 18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

27.02.2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že boli zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

Navrhni si svoj pavilón slonov

22.02.2017 Zoologická záhrada Bojnice vyhlasuje súťaž: „NAVRHNI SI SVOJ PAVILÓN SLONOV“.

Prísnejšie povinnosti držiteľov niektorých druhov papagájov a gekónov

06.02.2017 Slovenským držiteľom papagája sivého - žaka (Psittacus erithacus) a gekóna (Lygodactylus williamsi) pribudnú tento rok nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.

Ďalší Informačný seminár k výzvam č. 15 a 16 v oblasti odpadového hospodárstva sa bude konať v Banskej Bystrici

27.01.2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16.

Svetový deň mokradí 2017

20.01.2017 Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sekretariát Ramsarského dohovoru vyhlásil súťaž Fotografia Svetového dňa mokradí.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]