Ministry of Environment of the Slovak Republic


Home / Úvod

Benefits Beyond Inscription

About Conference

The year 2017 as the International Year of the Sustainable Tourism for Development gives the opportunity to think about tourism, as a sector for investment to stimulate local development. Tourism has the potential to contribute to Sustainable Development goals within the 2030 Agenda – Agenda for Sustainable Development and his Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable tourism is firmly positioned in the 2030 Agenda. Achieving this agenda, however, requires a clear implementation framework, adequate financing and investment in technology, infrastructure and human resources. Cultural and natural heritage tourism, especially in their sustainable form, is the opportunity for economic development as well. Proper management of the tourism localities is the goal that the government and local authorities should try to achieve. 

This conference is the flagship event of the World Heritage Centre of UNESCO, with the aim to confirm the enhanced cooperation between Slovak Republic and UNESCO. Slovakia is indeed interested to establish a kind of structure of governance of the multiple stakeholders acting in the sphere of promotion of the World Heritage in Slovakia, particularly aimed on the valorization of the World Heritage and the UNESCO brand to the benefit of the regions and local people.

The conference aims to bring together around 250 policymakers from Slovak Republic and V4 countries, as well as a range of stakeholders from state and public administration, local government, international organizations, academia, business and civil society, and encourage an open debate around sustainable tourism development, projects of the relevant UN players (UN Environment, Carpathian Convention etc.) and other related issues. The speakers will share experience on tourism development, on challenges, threats and boundaries, to compare notes, to widen existing partnerships and engage in an open debate about what it takes to gain sustainable tourism development.

The aim of the conference is:

Co-hosted with the Ministry of Environment of the Slovak Republic, UNESCO World Heritage Centre, Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, Ministry of Culture of the Slovak Republic, Ministry of Foreign and European Affairs, Slovak Commission for UNESCO, UN Environment, Visegrad Fund, European Investment Bank, Carpathian Convention and other stakeholders.

O konferencii

Rok 2017 ako Medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj poskytuje príležitosť na zvýšenie povedomia o cestovnom ruchu ako o odvetví pre investície na stimuláciu miestneho rozvoja. Cestovný ruch má potenciál prispievať k cieľom trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030 – agendy pre trvalo udržateľný rozvoj a trvalo udržateľné ciele rozvoja (SDGs). Trvalo udržateľný cestovný ruch má v programe Agenda 2030 pevné miesto. Splnenie tohto programu však vyžaduje jasný realizačný rámec, vhodné financovanie a investície do technológií, infraštruktúry a ľudských zdrojov. Cestovný ruch zameraný na kultúrne a prírodné dedičstvo, predovšetkým v jeho trvalo udržateľnej podobe, tiež predstavuje príležitosť pre hospodársky rozvoj. Správne riadenie lokalít cestovného ruchu predstavuje cieľ, ktorý by sa mali snažiť splniť vládne a miestne orgány.

Táto konferencia je vlajkovým podujatím Centra svetového dedičstva UNESCO, s cieľom potvrdiť posilnenú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a UNESCO. Slovensko má skutočný záujem stanoviť druh štruktúry riadenia viacerých zainteresovaných strán pôsobiacich v oblasti podpory svetového dedičstva na Slovensku, najmä s cieľom valorizovať svetové dedičstvo a značku UNESCO v prospech regiónov a miestneho obyvateľstva.

Cieľom konferencie je spojiť približne 250 tvorcov politík zo Slovenskej republiky a krajín V4, ako aj okruh zainteresovaných strán zo štátnej a verejnej správy, samosprávy, medzinárodných organizácií, akademickej a podnikateľskej obce a občianskej spoločnosti, a podnietiť otvorenú diskusiu o rozvoji trvalo udržateľného cestovného ruchu, projektoch príslušných aktérov OSN (OSN pre životné prostredie, Karpatský dohovor atď.) a o iných súvisiacich témach. Rečníci sa podelia o skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu, výziev, hrozieb a hraníc, s cieľom vymeniť si názory, rozšíriť doterajšie partnerstvá a zapojiť sa do otvorenej diskusie o tom, čo všetko je potrebné na to, aby sme dosiahli rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Ciele konferencie:

V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Centrom svetového dedičstva UNESCO, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, Slovenskou komisiou pre UNESCO, Programom OSN pre životné prostredie, Vyšehradským fondom, Európskou investičnou bankou a inými zainteresovanými stranami.