hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Environmentálne záťaže v EÚ

Štáty Európskej únie majú problematiku environmentálnych záťaží riešenú na veľmi rozdielnych princípoch v rámci národných právnych predpisov. Napríklad v Nemecku, Holandsku a Švédsku sa staré environmentálne záťaže financujú zo štátneho rozpočtu v rámci všeobecného daňového zaťaženia. Niektoré štáty, ako napríklad Rakúsko a Francúzsko používajú na financovanie nákladov súvisiacich s environmentálnymi záťažami špeciálny kompenzačný fond, ktorého príjmom sú poplatky za niektoré špecifické chemické látky, za nebezpečné odpady a pod.

V Rakúsku problematiku upravuje Zákon o sanácii starých záťaží – ALSAG BGBI. č. 299/1989 v zn. BGBI. I č. 155/2002. Účelom tohto zákona je financovanie zaistenia a sanácie starých záťaží. Za staré záťaže sa považujú staré skládky, staré lokality a nimi kontaminovaná pôda a podzemná voda, z ktorých hrozí závažné nebezpečie pre zdravie človeka alebo životné prostredie.

Vláda Maďarskej republiky v záujme toho, aby činnosti ovplyvňujúce kvalitu podzemných vôd boli vykonávané kontrolovaným spôsobom, vydala nariadenie č. 33/2000.(III.17) Korm. o niektorých úlohách súvisiacich s činnosťami ovplyvňujúcimi kvalitu podzemných vôd. Účelom tohto nariadenia je zamedzenie environmentálnej záťaže podzemných vôd, prevencia znečisťovania podzemných vôd a okolitého geologického prostredia, zníženie miery ich nadlimitného znečisťovania a vzniku škôd a postupy na ich odstránenie. Súčasťou uvedeného nariadenia vlády sú limity pre podzemnú vodu a horninové prostredie.

Sanácia environmentálnych záťaží je v Českej republike riešená na základe uzavretých zmlúv o úhrade nákladov vynaložených na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou medzi Fondom národného majetku ČR a nadobúdateľmi privatizovaných podnikov, tzv. ekologických zmlúv. Náklady na vysporiadanie ekologických záväzkov zahrňujú náklady na prieskum environmentálnej záťaže, analýzu rizík a jej aktualizáciu, na projekt a realizáciu nápravných opatrení a činnosť odborného dozoru pri sanácii environmentálnych záťaží. V roku 1999 bol v spolupráci MŽP ČR, príslušnými inšpektorátmi Českej inšpekcie životného prostredia a okresnými úradmi zostavený zoznam prioritných ekologických problémov v jednotlivých regiónoch Českej republiky a na základe uznesenia  vlády ČR č. 51/2001 sa má FNM ČR riadiť týmito prioritami. Pri riešení environmentálnych záťaží sa vychádza zo Směrnice FNM ČR a MŽP ČR pro  přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 a zároveň z metodických pokynov, ktoré vydalo MŽP ČR. Súčasťou smernice sú limity pre znečistenie podzemných vôd a zemín. V rámci informačného systému životného prostredia existuje databáza “Systém evidence starých ekologických zátěží životního prostředí” obsahujúca lokality so starými ekologickými záťažami  a informácie o type a rozsahu kontaminácie. Od roku 1991 bolo na riešenie environmentálnych záťaží vzniknutých pred privatizáciou  vynaložených 22 mld. Kč.

V rámci práva Európskej únie sa problematiky environmentálnych záťaží čiastočne dotýka Smernica EÚ 2004/35/CE o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage). Citovaná smernica je prevzatá do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Problematiky environmentálnych záťaží sa tiež čiastočne dotýka Smernica Európskeho parlamentu a Rady o manažmente odpadu z ťažobného priemyslu (Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries). Cieľom navrhovanej smernice je prijať súbor opatrení, ktoré zamedzia negatívnemu vplyvu odpadov z ťažobnej činnosti na zdravie človeka, majetok a životné prostredie a tiež opatrení, ktoré zamedzia vzniku závažných havárií pri nakladaní s uvedenými odpadmi. Smernica vychádza zo všeobecných ustanovení rámcovej smernice o odpadoch (75/442/EEC). Podľa článku 20 sú členské štáty povinné vykonať inventarizáciu zariadení na nakladanie s odpadmi z ťažobnej činnosti, vrátane uzavretých a opustených, hlavne ak predstavujú hrozbu pre životné prostredie. Transpozíciu uvedenej smernice sú členské štáty povinné vykonať do 1. mája 2008. Slovenská republika preberá smernicu samostatným zákonom o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.